Statusrapport avseende finansiella målsättningar

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på Spotlight Stock Market, meddelar att Bolagets styrelse beslutat att anta en ny finansiell målsättning. Bolagets nya finansiella målsättning är att under Q4 2018 nå ett positivt kassaflöde och att under 2019 nå en omsättning i intervallet 22-24 MSEK med ett resultat på EBIT-nivå i intervallet 2-5 MSEK. Styrelsen meddelar även att Bolagets långsiktiga målsättning om att Bolaget under 2020 skall omsätta över 100 MSEK i årstakt med en rörelsemarginal överstigande 30 % överges.

Recyctec meddelade den 24 oktober 2017 att Bolaget reviderade sin tidigare målsättning om att nå positivt kassaflöde under en enskild månad under Q4 2017. Styrelsen såg vid det tillfället inte det som möjligt att uppnå denna målsättning. Vid detta tillfälle antogs ingen ny kortsiktig finansiell målsättning.

Kortsiktig finansiell målsättning
Styrelsen ser idag, dels med den positiva trenden i försäljningen med den tidigare kommunicerade försäljningen under Q1 om 2,6 MSEK och med förväntningen om 3,5 MSEK i försäljning under Q2, och dels med den stabila produktionen en trygghet i att anta en ny finansiell målsättning. Styrelsen har beslutat att anta en ny finansiell målsättning om att nå ett positivt kassaflöde under Q4 2018 och att under 2019 nå en omsättning i intervallet 22-24 MSEK med ett resultat på EBIT-nivå i intervallet 2-5 MSEK. Bakom målsättningen om ett positivt kassaflöde under Q4 2018 ligger att bolaget inte blir återbetalningsskyldiga av EU-stödet om 2,5 MSEK.

Långsiktig finansiell målsättning
Styrelsen antog den 24 november 2016 en långsiktig finansiell målsättning om att under 2020 i årstakt omsätta över 100 MSEK med en rörelsemarginal överstigande 30 %. Styrelsen ser, trots god försäljningstillväxt, inte det som realistiskt att uppnå denna försäljning på så kort sikt. Styrelsen har därför beslutat att överge denna målsättning. Någon ny långsiktig finansiell målsättning anges inte. Då Bolaget genererar ett positivt resultat kommer exportförsäljning att återaktiveras. Styrelsen återkommer med ny långsiktig finansiell målsättning vid detta tillfälle.  

Kommentar av VD Niklas Ekman

-          Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om, säger Bolagets VD Niklas Ekman. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018.

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. 

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar