Teckning klar och betalning erlagd av nyemission

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på AktieTorget, meddelar att teckning av den riktade nyemission, beslutad av Bolaget styrelse den 26 januari 2018, har skett och full betalning har erlagts. Emissionslikviden uppgår till 2,7 miljoner kronor.

Styrelsen för Bolaget kan idag den 2 februari 2018 meddela att teckning av den riktade nyemission som styrelsen fattade beslut om den 26 januari 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2017, har tecknats till fullt belopp och fullt antal aktier enligt beslutet. Full betalning har erlagts för emissionen.

8 897 960 B-aktier har tecknats med kursen 0,30 kronor per aktie vilket har gett beloppet 2 669 388 kronor.

Bolaget meddelade den 29 januari att denna riktade emission riktats till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Styrelsen meddelade vidare att dessa investera skulle offentliggöras efter teckning. Följande 7 tecknare har deltagit: Altavida A/S, Christian Berger, Fredrik Åhlander, Olle Stenfors, John Moll, Jimmie Landerman och Mathias Semmelhofer.

För fullständiga emissionsvillkor hänvisas till pressmeddelande från den 29 januari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Ekman, VD                               Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                              Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018.

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. 

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera