Bokslutskommuniké Januari–December 2017

Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 415* (790) Tkr.
 • Underliggande nettoomsättning, exkl. krediteringar, för fjärde kvartalet uppgick till 907 (790) Tkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –614 (–215) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till –891 (–582) Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till –0,24 (–0,29) kr.

Januari – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 468* (1 734) Tkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –2 877 (–1 831) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till –3 956 (–2 837) Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till –1,54 (–1,55) kr.


Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Olav Törnblom tillträde som ny VD
 • E-gaming bolaget Red Reserve förvärvas

*efter kreditering av ett antal tidigare kundprojekt om totalt 492 Tkr.

Marknadsutveckling

I årets sista kvartal lägger vi traditionsenligt, utöver tonvikten på våra övriga produkter, även ett betydande fokus på Julkalender Online – vår kalenderprodukt, som huvudsakligen säljs till våra kunder som en julkalender.

Vi konstaterar årligen att vi har en kalender som sticker ut i konkurrensen, med sina gamification- och quizinslag, och gläder oss över att ha återkommande kalenderkunder, som ser Julkalender Online som ett stående inslag i sin kommunikation. Några exempel är Tidningskungen – som har erbjudit sina nordiska kunder vår kalender i fem år – och vår licenskund SJ – som för andra året i rad valde att göra en ambitiös kalender tillsammans med oss, där varje lucka bland annat innehöll videoinslag. Dessutom kunde vi välkomna nya kalenderkunder som exempelvis Lekia och Orkla Foods.

Redan i befintlig form är Julkalender Online en konkurrenskraftig produkt med stor potential. Dels är vår kalender etablerad på marknaden, och dels är en kalenderprodukt något som såväl företag som slutkonsumenter känner till väl och förväntar sig i olika sammanhang. Dessutom ligger en vidareutveckling av produkten i startgroparna, vilket kommer att öka potentialen ytterligare, något som vi tror kommer att märkas i nästa införsäljningsperiod.

Vi valde också att närma oss spelbolag i högre grad än tidigare. Den typen av aktörer är en mycket spännande målgrupp, då de ofta ser vår uppdaterade Native Quiz som ett potentiellt verktyg i kommunikationen med sina kunder. Annonsörer vänder sig traditionellt till de stora mediehusen eller sportsajter för att annonsera via traditionella banners. Den marknaden är dock i förändring, då allt fler upplever den typen av annonser som störande och väljer bort dem. I linje med detta väljer många mediehus idag istället att erbjuda native-produkter, där de erbjuder annonsörerna att synas i redaktionellt innehåll med annonsmärkning. Där kommer vi och vår Native Quiz in i bilden. Detta underhållande och informativa quiz med redaktionell touch ger ett tydligt ytterligare mervärde – och ofta spelas quizet flera gånger, för att man vill förbättra sitt eget resultat eller besegra andra deltagare. Det ger i sin tur en mångfaldigt längre exponeringstid för varumärket än framförallt banners, men även en artikel, som man ofta bara läser en gång.

Ett lyckat exempel på detta område är vårt samarbete med NordicBet och SHL i december, där vi tillsammans utsåg Sveriges främsta hockeyexpert. Konceptet, som var vårt eget, bestod i ett upplägg där de 14 SHL-klubbarnas fans fick skicka in frågor till separata quizer för respektive klubb. 10 vinnare per klubb korades och dessa 140 deltagare fick sedan göra upp i en stor final med fina priser. Aktiviteten skapade ett stort engagemang och gav något underhållande och utmanande till NordicBets kunder och besökare på SHL-bloggen – något helt annat än en blinkande banner eller ett kort filmklipp.

Nytt produktområde

En quizinriktning som är väldigt populär på nätet är personlighetstester, både i seriös och mer lättsam form, och det är något som vi har fått ett ökande antal förfrågningar om. Vi valde därför strax före årsskiftet att dra igång utvecklingen av en produkt inom även detta segment. Arbetsnamnet för produkten är Personality Quiz – en variant på vår grundprodukt Quiz Widget – och den stora skillnaden är hur vi presenterar svarsresultatet. Istället för att få poäng och hamna på en topplista så kategoriseras deltagarna utifrån ett antal fördefinierade typer, beroende på deras svar på frågorna. Personality Quiz kommer att bli ett välkommet tillskott i vår produktfamilj, och kommer bredda våra möjligheter samt tveklöst leda till affärer med företag som vi tidigare har fått tacka nej till.

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för perioden oktober till december minskade till 415 (790) Tkr. Fjärde kvartalet var omsättningsmässigt en stor besvikelse, då ett antal tidigare kundprojekt krediterats vilket minskat omsättningen väsentligt. Den underliggande försäljningen uppgick till 907 (790) Tkr under fjärde kvartalet. 

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –614 (–215) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –891 (–582) Tkr.  

Nettoomsättning och resultat januari–december 2017

Nettoomsättningen för perioden januari till december uppgick till 1 468 (1 734) Tkr. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –2 877 (–1 831) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –3 956 (–2 837) Tkr.

Finansiell ställning

Under hösten genomfördes en nyemission om 2 259 040 aktier till kurs 2 SEK, som fulltecknades. Totalt erhöll bolaget 4,5 Mkr före emissionskostnader, som uppgick till knappt 0,6 Mkr.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 814 (436) Tkr. Eget kapital uppgick till 2 897(1 457) Tkr och soliditeten uppgick per den sista december 2017 till 76 (53) procent.

Antal aktier

Antalet aktier uppgår per den 31 december 2017 till 4 518 080 aktier.

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter uppgick till 1 915 (1 686) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –853 (–864) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –6 877 (–4 883) Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) Tkr. Moderbolaget har lämnat ett koncernbidrag till Million Mind om 1 000 Tkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 31 december 2017 uppgick till 1 790 (343) Tkr. Finansnettot påverkades negativt av tidigare redovisad nedskrivning av aktierna i MillionMind med 5 000 Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2017 till 4 512 (5 991) Tkr och soliditeten uppgick till 88 (72) procent.

Medarbetare

Antalet medarbetare för koncernen vid periodens utgång uppgick till 5 (5) stycken.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 25 maj 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Bysistorget 8 i Stockholm.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Ny VD

Styrelsen i Community Entertainment Svenska AB utsåg den 11 januari 2018 Olav Törnblom till ny VD och koncernchef. Olav Törnblom tillträder sin nya tjänst omedelbart och kommer parallellt kvarstå som VD för dotterbolaget MillionMind Technology Sweden AB. Tidigare VD Tomas Järnstål har lämnat bolaget med omedelbar verkan.

Red Reserve

Community Entertainment förvärvade i början av februari e-sportsbolaget Red Reserve AB med tillträde den 1 mars 2018. Bolaget bildades i slutet 2016 och de tidigare ägarna har investerat i att bygga upp starka lag under ett internationellt starkt varumärke. Satsningen har fallit väl ut och Red Reserves Call of Duty-lag tillhör den yppersta världseliten och rankas bland de fem främsta i världen. CS: GO-laget är på̊ väg uppåt på̊ världsrankingen och på̊ väg in i de största ligorna. Idag ligger laget på̊ 39:e plats på̊ världsrankingen. Bolagets intäkter uppgick 2017 till 0,6 Mkr och resultat före skatt uppgick till -2,2 Mkr. Bolaget förvärvas på skuldfri basis. För 2018 förväntas intäkterna öka väsentligt genom ökade sponsors- och reklamintäkter.

E-sportbranschen representerar en av de hetaste tillväxtmarknaderna och omsätter i år 700 miljoner USD, med en förväntad omsättning på̊ cirka 1,5 miljarder USD 2020.

Förvärvet av Red Reserve breddar CEAB:s verksamhet på ett sätt som skapar tydliga synergier. Såväl CEAB som Red Reserve riktar sig till de stora mediaköparna, i Red Reserves fall framförallt i form av sponsorer, och den snabbt växande e-sportmarknaden kommer med största sannolikhet att bli allt mer attraktiv för dessa aktörer. Vi har redan idag ett stort antal spelbolag och andra sportrelaterade företag i vår kundportfölj, och genom att använda varandras marknadsföringskanaler och kontakter skapas stora möjligheter att öppna dörrar till nya företag och marknadsområden för respektive bolag. I CEAB:s fall handlar det främst om att kunna nå̊ en hittills outforskad internationell marknad för framförallt Easy Quiz Player-produkten, som vänder sig till konsumentmarknaden.  

Kommande rapporteringstillfällen 

Årsredovisningen 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida.
 Delårsrapport januari-mars 2018
 Årsstämma 2018
 Delårsrapport april-juni 2018
 Delårsrapport juli-september 2018
 Bokslutskommuniké 2018
 Vecka 17 2018
 25 maj 2018
 25 maj 2018
 24 augusti 2018
 23 november 2018
 22 februari 2019
 

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor

Stockholm den 23 februari 2018

Olav Törnblom

VD

Kontaktperson:
Olav Törnblom
VD Community Entertainment Svenska AB (publ.)
0702-19 04 06
olav@comentab.se

Denna information är sådan information som Community Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018.

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar