Förtydligande: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COMMUNITY ENTERTAINMENT SVENSKA AB (PUBL)

Förtydligande gällande punkt 9. Beslut om entledigande av styrelseledamot och val av ny styrelseledamot.

Aktieägarna i Community Entertainment Svenska AB (publ), 556588-3229, kallas till extra bolagsstämma den 23 februari 2018 kl. 9.00 i bolagets lokaler på Bysistorget 8 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 februari 2018 OBS! Eftersom den 17 februari 2018 är en lördag, kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 16 februari 2018 och aktieägare måste därför vara införd i aktieboken denna senare dag,

 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per post, Community Entertainment Svenska AB, Bysistorget 8, 118 21 Stockholm, eller via e-post, info@comentab.se, senast den 19 februari 2018.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 17 februari 2018 OBS! Eftersom den 17 februari 2018 är en lördag, kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 16 februari 2018 och registreringen behöver därför vara verkställd senast denna senare dag. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.comentab.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordföranden vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6-8 § aktiebolagslagen
 8. Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning
 9. Beslut om entledigande av styrelseledamot och val av ny styrelseledamot
 10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 3 117 500 kronor genom emission av 3 117 500 nya aktier. För emissionen ska följande villkor gälla.

 1. Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska endast tillkomma Battleriff Gaming AB och Stearpoint Business Consulting Ltd, varav Battleriff Gaming AB ska teckna 3 000 000 aktier och Stearpoint Business Consulting Ltd ska teckna 117 500 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordran.

 2. Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 5 mars 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.

 3. Betalning om 2,00 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning. Teckningskursen har bestämts genom förhandlingar mellan bolaget och tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

 4. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 9 – Beslut om entledigande av styrelseledamot och val av ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår att Tomas Järnstål entledigas som styrelseledamot. Styrelsen föreslår att Lars Sjögrell, född 1963, väljs till ny styrelseledamot.

Lars Sjögrell är styrelseledamot i Perspective Communication Sweden AB, Perspective Holding AB och Posifon AB.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 4 518 080. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelser enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och anslutande handlingar samt revisorns yttranden över styrelsens redogörelser kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.comentab.se, och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

_____________

Stockholm i februari 2018

Community Entertainment Svenska AB (publ)

Styrelsen

Kontaktpersoner:

Klas Åström
Styrelseordförande
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Olav Törnblom
VD Community Entertainment
0702-19 04 06
olav@comentab.se

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar