Kommuniké från årsstämma i Community Entertainment Svenska AB (publ.)

Stockholm den 25 maj 2018  

Vid årsstämman i Community Entertainment Svenska AB (publ.) den 25 maj 2018 fattades huvudsakligen följande beslut: 

  •  Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
  •  Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den balanserade vinsten om 2 187 kronor behandlades i enlighet med styrelsens förslag.
  •  Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  •  Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor varav 100 000 till styrelsens ordförande och 50 000 vardera till övriga ledmöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  •  Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna, Joel Almstedt, Lars Sjögrell och Lars Uggla, Klas Åström (ordförande).
  •  Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
  •  Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission enligt lämnat förslag.
  •  Årsstämman beslutade om incitamentsprogram till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
  •  Årsstämman beslutade om teckningsoptioner till styrelseledamöter enligt aktieägaren Battleriff ABs förslag.
  •  Årsstämman beslutade om att ändra bolagets firma till Red Reserve Entertainment AB.

För ytterligare information, kontakta:
 

Olav Törnblom
VD Community Entertainment Svenska AB (publ.)
0702-19 04 06
olav@comentab.se
www.comentab.se
www.millionmind.com

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar