Kommuniké från årsstämman

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 7:e Maj 2018. 

Resultat- och balansräkning: 

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman. 

Ansvarsfrihet: 

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året. 

Styrelseledamöter: 

Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Bo Uneus (ordf.,oberoende), Klas Arildsson (oberoende), Jörgen Hegbrant (oberoende) samt Susanne Olausson. 

Beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 60000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt 210 000 kr. 

Revisor: 

Till revisionsbolag omvaldes Baker Tilly med Jan Carlsson som huvudansvarig revisor. 

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. 

Valberedning: 

Att valberedningen skall bestå av minst två och högst tre ledamöter förutom styrelsens ordförande och att de tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den siste september året innan stämman äger rätt att utse varsin ledamot. 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner: 

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. 

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 

”Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till största nytta för Bolaget. Vi gläder oss åt att alla inblandade har en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Redsense Medical! ” - säger Patrik Byhmer, Vd Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Patrik Byhmer 

Vd Redsense Medical AB (publ) 

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30 

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com 

Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ) i korthet

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Leesburg, VI., USA.

Produkten

Redsense är ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland, Belgien och Kanada.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar