Kvartalsredogörelse Q3 Redsense Medical AB (publ)

Tredje kvartalet juli-september 2015
Koncernen

 • Intäkter under tredje kvartalet uppgick till 968 kSEK.
 • Resultat före skatt, -1 141 kSEK.

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 391 kSEK (240).
 • Resultat före skatt, -533 kSEK (-3 279).

Januari-september 2015
Koncernen

 • Intäkter under första nio månaderna 2015 uppgick till 1 913 kSEK.
 • Resultat före skatt, -2 404 kSEK.
 • Summa eget kapital uppgick till 1 914 kSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 2 807 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under de första nio månaderna 2015 uppgick till 1 980 kSEK (1 190).
 • Resultat före skatt, -1 393 kSEK (-4 288).
 • Summa eget kapital uppgick till 35 191 kSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 2 759 kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning
Resultat för koncernen var för årets första nio månader 2015 uppgick före skatt till -2 404 kSEK eller

-0,289 kr per aktie, vid full utspädning -0,255 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 30 juni var 8 328 533 stycken, samt 1 100 000 teckningsoptioner TO 1. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 807 kSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • NxStage konverterade ett lån om 750 kUSD till aktier, vilket innebar att de erhöll 1 128 533 aktier i Redsense Medical. På grund av administrativa amerikanska regler valde NxStage att minska sitt ägande i Redsense till under 10% nivån under perioden. De har efter flaggningsmeddelandet avyttrat samtliga i början av oktober. Detta är alltså inte orsakat av en förändring i synen på Redsense produkter och NxStage är fortfarande Redsense enskilt viktigaste strategiska partner.
 • Redsense erhöll en första order från B.Braun, Tjeckien, för visnings- och demonstrationsprodukter för sitt hemdialysprogram i Tjeckien. B.Braun som är en av de större dialysmaskintillverkarna i Europa, driver även egna dialyskliniker i ett flertal länder. Totalt har de drygt 300 kliniker och 22 000 patienter. I Tjeckien finns omkring 6 100 patienter. B.Braun Tjeckien kommer också att agera som en icke exklusiv distributör för Redsense på de marknader som de har verksamhet i. B.Braun är sedan tidigare distributör av Redsense i Nederländerna.
 • En första order erhölls från BAXTER Spanien för deras hemdialysprogram i Spanien. Första orden utgjorde utrustning för 20 patienter.
 • DaVita, USA, som är en av världens största klinikkedjor med 176.000 patienter, lade en order för ett pilotprojekt med 80 patienter för att utvärdera Redsense larm i företagets natthemdialysprogram. Om projektet blir framgångsrikt kommer de efter utvärderingen att införa natthemdialysprogram över hela USA.
 • Skatteverket fattade under kvartalet beslut om fördelning av anskaffningsvärdet för aktier och medföljande teckningsoptioner TO1 i nyemissionen i maj 2015. Beslutet blev att förvärvda aktier i emissionen har ett anskaffningsvärde på 4,55 kronor per aktie och teckningsoptionerna, TO1 anses anskaffade för 0,90 kronor per option.
 • Redsense anlitade sommaren 2014 Mangold (Fondkommission) som finansiell rådgivare och projektledare för den förestående emissionen. Redan i ett tidigt stadie av processen stod det klart att Mangolds representanter inte levererade enligt Redsense krav och önskemål och därför avslutades också uppdraget redan i september 2014. När Redsense genomfört sin lyckade emission i juni 2015 stämde Mangold i efterhand Redsense. För att undvika en långdragen och resurskrävande rättsprocess under en viktig expansionsfas gick Redsense med på att förlikas på 150 000 kronor vilket belastar resultatet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 25 september fattade den internationella standardiseringskommittén för dialysutrustning beslut om en ny branschstandard för hur externa larm ska kopplas med dialysmaskiner. Från oktober så är Redsense det enda larm som idag helt uppfyller den nya standarden. Det finns idag inga dialysmaskiner som uppfyller standarden så vi ser en stor potential för en koppling med vårt system.
 • Fresenius Medical Care North America (FMC), en av världens största dialysklinikkedjor med ca 170.000 patienter, ingick ramavtal med Redsense avseende företagets blodläckagelarm. Avtalet gäller den amerikanska marknaden och motsvarar inledningsvis ett ordervärde på upp till en miljon kronor.

VD kommentar
”Under det senaste kvartalet har vi mött ett väldigt stort intresse för våra produkter, framförallt för användning inom hemdialys. Även om det ännu så länge rör sig om mindre initiala order för utvärdering av systemet så visar det samtidigt att Redsense står nära ett genombrott. Det är extra spännande då de som utvärderar systemet hör till några av världens allra störst företag inom bloddialys så som BAXTER, DaVita och nu i oktober FMC North America. Anser företag som dessa att vårt system uppfyller deras högt ställda krav och förbättrar säkerheten för dialysbehandlingen kan vi se fram emot betydligt större ordrar framöver.

Vi är också stolta över att vi som enda larm uppfyller den nya standard som beslutades av den internationella standardiseringskommittén, IEC, under hösten. Detta gör oss till ett självklart val att komplettera dialysmaskinen för att få en säkrare behandling. Vi för fortlöpande diskussioner med dialysmaskintillverkare.

Organisatoriskt har vi börjat söka efter en säljansvarig för USA och initierat en ny struktur runt detta som kan supportera våra kunder ännu bättre. I Tyskland har vi börjat formera ett samarbete med klinker i Berlin samt fört diskussioner för etablering.

Vi har också besökt två mässor under hösten dels den för de europeiska sjuksköterskor och medicintekniker (EDTNA /ERCA) som hölls i Dresden. Dels den största dialysmässa, ASN i San Diego.

Temat för EDTNA /ERCA kongressen i september var kvalitet och säkerhet inom dialysvård. Redsenses monter var välbesökt och många var intresserade av att lära mer om Redsense larm system. Det fanns ett tydligt behov av ökad övervakning då nurse/patient ration gått ner vilket innebär att varje dialyssjuksköterska har många flera patienter att ansvara för under ett skift än tidigare.

I november besökte vi ASN, världens största mässa inom dialys, med syfte att följa upp projekt med kunder så som Davita och FMC och träffa affärspartners som exv. NxStage. Diskussioner med våra existerande kunder bekräftade deras avsikt att i ökad takt implementera natthemdialys och övervaka dessa med Redsense. Vi träffade även möjliga partners för distribution i Kanada. En observation från mässan är att intresset och aktiviteten för hemdialys har ökat. Som exempel kan nämnas att det kommit ett start-up bolag i Silicon Valley området – Outset Medical. De har ännu inte lanserat sin hemdialysmaskin men har erhållit ett mycket stort kapitaltillskott till bolaget 80-90 MUSD - vilket tyder på att investerarna gör samma bedömning som vi att hemdialys är i stark framtida tillväxt. Vi träffade ett par inflytelserika patientorganisationer för hemdialys och diskuterade hur vi gemensamt kan påverka klinikerna att behandla patienten med en en säkrare dialys. Vi diskuterade även med intresseföreningen för dialysläkare. Dessa organisationer är aktiva i att driva tillväxt av hemdialys i USA.

Vi ser fram mot en spännande avslutning av 2015 och ett 2016 där vi tror oss se att dialyskedjorna i USA ska ha etablerat sina behandlingsrutiner för att få över patienter i natthemdialys och börjar implementera det i sina hemdialysprogram.”

Patrik Byhmer

Verkställande direktör

Om företaget
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Sverige och USA. Bolagets produkt Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys – att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställs av dialyspersonal.

Granskning av kvartalsredogörelsen
Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle
Datum för nästa rapporttillfälle, vilket innebär bokslutskommunikén för 2015, är den 22 februari 2016.

För ytterligare information kontakta VD Patrik Byhmer, tel 070-357 21 64   eller mail patrik.byhmer@redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ.)                                                                Tel 035-10 60 30

Gyllenhammarsvägen 26                                                                          info@redsensemedical.com

302 92 HALMSTAD                                                                                  www.redsensemedical.com

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar