Redsense genomför riktad nyemission om ca 3,7 mkr

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 38 978,60 kr genom en riktad nyemission av 389 786 aktier till en teckningskurs om 9,50 kr.

Den riktade emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomförs i syfte att möjliggöra delägarskap för strategiskt viktiga investerare samtidigt som bolaget tillförs kapital till marknadsmässiga villkor. Likviden kommer huvudsakligen att användas till en fortsatt offensiv satsning inom distribution, försäljning och lagerhållning i framför allt USA.

– Den här emissionen ger Redsense Medical ökade finansiella resurser. Det är fördelaktigt när vi nu fortsätter att få igång volymförsäljningen av vårt branschledande system för detektion och minimering av blodläckage i samband med hemodialys, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Investerare är ett antal erfarna investerare som tecknat sig för aktier i den riktade emissionen genom ett bookbuilding-förfarande. Personer med ledande ställning i Redsense Medical, inklusive styrelsen, kunde inte deltaga i den riktade emissionen på grund av MAR-regelverket och ABL. 

I och med emissionens genomförande ökar antalet aktier i bolaget från 10 100 947 till 10 490 733 stycken. Samtidigt ökar aktiekapitalet med 38 978,60 kr, från 1 010 094,70 kr till 1 049 733 kr. Utspädningseffekten blir cirka 4 procent för befintliga aktieägare. Emissionskostnaderna kommer att blir ca 4% eller mindre än 140 kkr. Teckningskursen är satt med en sedvanlig rabatt till 9,50 kr. 

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i den riktade emissionen har aktieägaren Pacar Holding AB åtagit sig att låna ut upp till 350 000 aktier till Partner Fondkommission. Aktierna kommer att återlämnas i samband med den att riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål ochsäkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2018.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar