Redsense genomför riktad nyemission om ca 7,46 MSEK med tidigare Gambro-ordförande som en av huvudinvesterarna

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 71 021,4 kr genom en riktad nyemission av 710 214 aktier till en teckningskurs om 10,50 kr. Lennart Nilsson, tidigare styrelseordförande i dialysbolaget Gambro, har åtagit sig att teckna 190 500 aktier för 2,0 MSEK och blir därmed en av Redsense Medicals större ägare med 1,8 procent av bolagets aktier och röster.

Den riktade emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomförs i syfte att möjliggöra delägarskap för strategiskt viktiga investerare samtidigt som bolaget tillförs kapital till marknadsmässiga villkor. Likviden kommer huvudsakligen att användas till en fortsatt offensiv satsning inom distribution och försäljning i framför allt USA och Europa med betoning på Tyskland.

Lennart Nilsson är en välkänd svensk företagsledare som har varit styrelseordförande i Gambro, ett globalt medicintekniskt bolag som tillverkar produkter för dialysbehandling. Han har tidigare även bland annat varit vd och styrelseledamot i Cardo och styrelseledamot i Trelleborg AB, Lunds universitet och Industrivärden. Idag är Lennart Nilsson vd för Crafoordska stiftelsen, som främjar vetenskap och forskning. Crafoordska stiftelsen förvaltar idag ett kapital som överstiger 3 miljarder SEK.

– Den här emissionen ger Redsense Medical ökade finansiella resurser och i Lennart Nilsson en ny storägare som har goda internationella kontakter och är mycket välrespekterad i branschen. Det är fördelaktigt när vi nu fortsätter att på ett kontrollerat sätt öka antalet distributörer och få igång volymförsäljningen av vårt branschledande system för detektion och minimering av blodläckage i samband med hemodialys, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

– Redsense Medical har tagit fram en attraktiv produkt som effektivt minimerar en av de största kvarvarande riskerna för patientsäkerheten i samband med hemodialys. Samtidigt görs detta utan att introducera nya potentiella risker för patienten, vilken ger bolaget en stark konkurrensfördel och betydande ekonomisk potential. Jag välkomnar därför denna möjlighet att som investerare kunna bidra till att etablera bolaget och dess produktportfölj på den globala marknaden, säger Lennart Nilsson.

Utöver Lennart Nilsson har ett antal erfarna investerare tecknat sig för aktier i den riktade emissionen. Personer med ledande ställning i Redsense Medical, inklusive styrelsen, kunde inte deltaga i den riktade emissionen på grund av MAR-regelverket och ABL.

I och med emissionens genomförande ökar antalet aktier i bolaget från 9 390 733 till 10 100 947. Samtidigt ökar aktiekapitalet med 71 021,4 kr, från 939 073,3 kr till 1 010 094,7 kr. Utspädningseffekten blir cirka 7,56 procent för befintliga aktieägare. Emissionskostnaden uppgår till cirka 4 procent av det emitterade beloppet, motsvarande lägre än 300 tkr. Teckningskursen om 10,5 kr per aktie är satt med marknadsmässig rabatt jämfört med aktiekursen under juli månad.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i den riktade emissionen har aktieägaren Pacar Holding AB åtagit sig att låna ut upp till 710 214 aktier till Partner Fondkommission. Aktierna kommer att återlämnas i samband med den att riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Nedanstående lista visar investerare som tecknat sig för ett belopp överstigande 250 000 kronor i den riktade emissionen.

Namn                                                                                     Antal aktier      Belopp

AB Pethk (Lennart Nilsson via bolag)                                   190 500              2 000 250,0 kr

Gerhard Dal                                                                          100 000              1 050 000,0 kr

Handelshuset Viroderm                                                         50 000                  525 000,0 kr

Haos Inwest AB                                                                     47 619                  499 999,5 kr

Martin Olausson                                                                    50 000                  525 000,0 kr

Oscar Duvik                                                                           238 095              2 499 997,5 kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2017.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar