Sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman

Sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 5: april 2017.

Resultat- och balansräkning:

 Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Omval av Bo Uneus (ordf., oberoende) och Susanne Olausson samt val av Klas Arildsson (oberoende).

Beslutades om ett arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till övriga ordinarie strelseledamöter. totalt 250 000 kr.

Revisor:

Till revisionsbolag omvaldes Baker Tilly med Jan Carlsson som huvudansvarig revisor.

Revisorerna skaerhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst etthundratiotusen (110 000) kronor motsvarande högst en miljon etthundratusen (1 100 000) nya aktier. 

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 

- Vid årstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till största nytta för Bolaget. Vi glädjer oss åt att alla inblandade har en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Redsnese Medical, kommenterar Patrik Byhmer, vd Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ) i korthet

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Reston, VI., USA.

Produkten

Redsense är ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland, Belgien och Kanada.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar