Redwood Pharma inleder avrop enligt avtal om kreditfacilitet

Den 27 mars 2018 offentliggjorde Redwood Pharma AB (”Redwood”) att ett avtal om en kreditfacilitet ingåtts med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord” respektive ”Avtalet”). Formue Nord har åtagit sig att fram till den 31 december 2019 teckna konvertibler för upp till 15 mkr i enskilda trancher om 1,0 mkr vardera. Redwood har förbundit sig att ropa av minst tre (3) sådana trancher. Syftet är att säkerställa finansieringen av den planerade kliniska Fas II-prövningen av bolagets produktkandidat RP101, en terapi mot kroniskt torra ögon. 

Styrelsen för Redwood har nu avropat två trancher enligt Avtalet och tillförs följaktligen 2 mkr. Den till Formue Nord riktade konvertibelemissionen sker med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2018. 

Konvertiblerna kan konverteras till aktier med nio (9) procents rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de femton handelsdagar som föregår det datum då Formue Nord har skickat en begäran om konvertering. Dagar där Formue Nord står för tjugo (20) procent eller mer av handeln i Redwood-aktien skall dock inte ingå i beräkningen. Konvertering måste ske inom tolv (12) månader från avrop.

För varje tretal aktier som konverteras erhåller Formue Nord en teckningsoption, som var och en berättigar Formue Nord att under en period av tre år teckna en ny aktie till 130 procent av konverteringskursen. 

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018.

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

Taggar:

Om oss

Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

Prenumerera