Bokslutskommuniké Rejlers AB januari – december 2017

Förbättrad debiteringsgrad men otillräcklig lönsamhet

Fjärde kvartalet
• Omsättningen uppgick till 672,2 MSEK (673,7)
• Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 0,9 %
• EBITA (just) uppgick till 17,9 MSEK (20,9) och justerad EBITA-marginal till 2,7 % (0,6)
• Rörelseresultatet (EBIT) blev 9,3 MSEK (6,0) och rörelsemarginalen blev 1,4 % (0,9)
• Resultat efter skatt blev 6,7 MSEK (0,0)
• Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,38 kr (-0,03)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,9 MSEK (68,2)

Januari-december
• Omsättningen ökade med 5 % till 2 470,1 MSEK (2 341,4)
• Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 4,1 %
• EBITA (just) uppgick till 55,2 MSEK (61,1) och justerad EBITA-marginal till 2,2 % (2,6)
• Rörelseresultatet (EBIT) blev 25,1 MSEK (27,5) och rörelsemarginalen blev 1,0 % (1,2)
• Resultat efter skatt blev 11,7 MSEK (14,0)
• Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,71 kr (1,03)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -41,3 MSEK (41,2)
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Kommentar av vd och koncernchef
Vi har under fjärde kvartalet fortsatt förändringsarbetet för att öka effektiviteten, sänka kostnadsbasen och framtidssäkra vår verksamhet. Debiteringsgraden har ökat i samtliga segment under kvartalet jämfört med föregående år. Omsättningen för det fjärde kvartalet sjönk något jämfört med föregående år medan resultatet påverkats negativt av betydande projektnedskrivningar och en arbetsdag mindre på våra marknader.

Fortsatt förändringsarbete
Förändringsarbete har präglat större delen av verksamhetsåret i syfte att öka effektiviteten och skapa en stabil grund för långsiktig och lönsam tillväxt. Under det fjärde kvartalet har vi genomfört en omorganisering av den svenska verksamheten där vi minskar antalet regioner från nio till fem för att på sikt sänka kostnadsbasen genom administrativa synergier.

Dämpad omsättningstillväxt
Den organiska omsättningstillväxten dämpades något och uppgick till 0,9 procent för det fjärde kvartalet. Det är segmenten Rejlers Finland, Rejlers Norge och Rejlers Embriq som har bidragit positivt, medan Rejlers Sverige redovisar en svagt negativ tillväxt under kvartalet, främst relaterat till avveckling av mindre lönsamma områden i den svenska verksamheten.

Tecken på förbättrad effektivitet
Kvartalets justerade EBITA uppgick till 17,9 MSEK (20,9) och har justerats med omstruktureringskostnader om 5,6 MSEK. Kvartalets EBITA har även belastats med projektnedskrivningar om 17,7 MSEK (7,9), främst inom infrastrukturverksamheten i Sverige. Vi ser en förbättring av rörelseresultatet i Rejlers Norge med 5,9 MSEK och i Rejlers Embriq med 8,3 MSEK jämfört med föregående kvartal. Debiteringsgraden har ökat i samtliga segment under kvartalet jämfört med föregående år och uppgår totalt till 76,4 procent (74,6), men vi lider fortfarande av svag lönsamhet inom vissa segment och enskilda affärer vilket ger en tydligt negativ resultatpåverkan. Lönsamheten har också påverkats negativt av en arbetsdag mindre i kvartalet.

God soliditet
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19,9 MSEK (68,2), där förändringen jämfört med föregående år främst förklaras av det ojämna kassaflödet i Rejlers Embriq. Rejlers har en god soliditet och står väl rustad för att fortsätta det pågående effektiviseringsarbetet. Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt god inom samtliga segment och vi arbetar vidare mot våra finansiella mål genom en mer effektiv organisation och verksamhet.

Ny koncernchef
Viktor Svensson kommer att ta över rollen som vd och koncernchef den 22 februari. Viktor har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom teknikkonsultbranschen och därmed en betydande förståelse för Rejlers marknader och omvärld, vår strategi samt våra affärsområden.

Stockholm i februari 2018
Peter Rejler

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, vd och koncernchef tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mikael Lingefelt, tf. finanschef tel. 070-929 09 55, e-post: mikael.lingefelt@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri, infrastruktur samt ICT/Telekom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 08.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den svenska rapporten som gäller. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera