Delårsrapport Rejlers AB januari-juni 2013

Rejlers växer i Norge

Andra kvartalet
» Omsättningen ökade med 10 procent till 368,6 MSEK (335,4)
» Rörelseresultatet blev 17,8 MSEK (17,9)
» Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent (5,3)
» Resultat efter skatt blev 12,4 MSEK (13,0)
» Resultat per aktie blev 1,09 kr (1,15)
» Rejlers förstärker elkraftskompetensen i Norge genom förvärv av Omega Elkraft

Första halvåret
» Omsättningen uppgick till 733,3 MSEK (664,8), en ökning med 10 procent
» Rörelseresultatet blev 44,4 MSEK (49,6)
» Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (7,5)
» Resultat efter skatt blev 36,5 MSEK (36,1)
» Resultat per aktie blev 3,22 kr (3,19)

Kommentar av vd och koncernchef Eva Nygren
 
Efterfrågan på Rejlers tjänster inom energi och infrastruktur ökar i takt med de investeringar som görs inom dessa områden i Norden. Energi och infrastruktur är också de områden som visar en stark resultatförbättring jämfört med föregående år. Här stärker vi våra positioner ytterligare genom förvärvet av Omega Elkraft i Oslo. Vi är nu den största privata specialisten inom elkraft i Norge.

Vår strategi att växa i storstadsområdena i Norden stärks ytterligare av en ökad efterfrågan på våra tjänster inom bygg och fastighet i Oslo, Stockholm och Helsingfors.

Rejlers tillväxt under första halvåret var 10 procent varav drygt tre fjärdedelar är organisk. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 44,4 MSEK (49,6). Minskningen jämfört med föregående år förklaras främst av det försämrade marknadsläget inom delar av industrin, som påverkat Finland under hela perioden och Sverige under andra kvartalet. Positivt är att de åtgärder som vidtagits för ökad lönsamhet i Finland har gett god effekt under andra kvartalet.

Vår satsning på att stärka varumärket, förbättra kommunikationen internt och externt samt utveckla våra stödsystem, kommer att ge oss en stabil plattform att växa vidare från. Det nya kommunikationskonceptet - Energized Engineering - är nu lanserat på de marknader där vi verkar.

Vi är på god väg mot vårt tillväxtmål, 3X2015, att vi år 2015 ska vi vara minst 2015 medarbetare och omsätta minst 2015 miljoner kronor. Det finansiella målet, om en rörelsemarginal på 10 procent över en konjunkturcykel, är en tydlig signal om vikten av att växa med lönsamhet.
 
För ytterligare information kontakta:
Eva Nygren, vd och koncernchef, tel. 073-412 66 60,
e-post: eva.nygren@rejlers.se
Eva K Nygren, finanschef, tel. 073-412 59 60,
e-post: eva.k.nygren@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 500 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 70 orter runt om i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Rejlers omsätter cirka 1,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar