Delårsrapport Rejlers AB januari-september 2013

Stark tillväxt inom infrastruktur i Norden

Tredje kvartalet

»    Omsättningen ökade med 13 procent till 316,5 MSEK (279,3)
»    Rörelseresultatet blev 11,2 MSEK (5,8)
»    Rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (2,1)
»    Resultat efter skatt blev 6,8 MSEK (4,3)
»    Resultat per aktie blev 0,58 kr (0,38)

Januari - september

»    Omsättningen uppgick till 1 049,8 MSEK (944,1), en ökning med 11 procent
»    Rörelseresultatet blev 55,6 MSEK (55,4)
»    Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent (5,9)
»    Resultat efter skatt blev 43,3 MSEK (40,4)
»    Resultat per aktie blev 3,80 kr (3,57)

Kommentar av vd och koncernchef Eva Nygren

Rejlers tillväxt under kvartalet var 13 procent jämfört med föregående år. Drygt hälften av tillväxten har skett via förvärv. Rörelseresultatet uppgick till 11,2 MSEK (5,8). Rörelsemarginalen var 3,5 procent (2,1).     

Positivt är att segment Sverige/Norge har haft en stark tillväxt med förbättrad lönsamhet under kvartalet. Vår verksamhet inom järnväg och telekom står för den största tillväxten. Här finns en fortsatt god marknad för Rejlers i hela Norden. Stora offentliga infrastruktursatsningar är planerade i Sverige, Finland och Norge och vi knyter ny spetskompetens till bolaget. Genom det senaste förvärvet av Railconsult tar vi oss in på den norska transportmarknaden och fortsätter bygga vår kompetens i Norden. Energiområdet fortsätter att utvecklas positivt med en ökning av uppdrag inom ett flertal för Rejlers viktiga områden. Efterfrågan av bygg- och fastighetsrelaterade tjänster är fortsatt god i storstadsområdena.

Det svaga marknadsläget inom industrin i Finland är oförändrat. Även i Sverige har vi under tredje kvartalet sett en fortsatt försvagning inom delar av industrin, vilket också påverkat resultat och nyckeltal. Förvärvet av konsultbolaget Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä med 20 medarbetare stärker oss inom bygg- och fastighetsområdet. Förvärvet ligger väl i linje med vår strategi om en balanserad kundbas och förstärker oss ytterligare i de växande storstadsområdena i Finland.

Under året har den norska verksamheten förstärkts genom förvärven av Omega Elkraft och Railconsult. Vi kommer även att förvärva Rejlers Consulting (tidigare Nettkonsult) den 1 januari 2014. Tillsammans utgör detta en stabil grund för Rejlers fortsatta expansion på den norska marknaden.

För ytterligare information kontakta:
Eva Nygren, vd och koncernchef, tel. 073-412 66 60, e-post: eva.nygren@rejlers.se
Eva K Nygren, finanschef, tel. 073-412 59 60, e-post: eva.k.nygren@rejlers.se 

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 600 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 70 orter runt om i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Rejlers omsätter cirka 1,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 1 november 2013 kl.8.00.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar