Kallelse till Rejlers Årsstämma 2012

(REJL B)
Aktieägarna i Rejlerkoncernen AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2012 klockan 17.00 i Konferens Lindhagen, Lindhagensgatan 126 i Stockholm.
Registrering av aktieägare sker från klockan 16.30.

Anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 april 2012. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") måste före den 25 april 2012 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 25 april 2012.
Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast klockan 16.00 onsdagen den 25 april 2012, antingen på tfn 08-692 10 01, via mail arsstamman@rejlers.se, eller skriftligen under adress:
 
Årsstämman
Rejlerkoncernen AB (publ)
Box 30233
104 25 Stockholm

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antalet företrädda aktier uppges samt eventuella biträden (högst 2). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2011
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
  c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2011
 9. Bestämmande av antal styrelseledamöter, ev styrelsesuppleanter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter
 12. Val av revisorer
 13. Förslag till beslut avseende valberedning
 14. Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 15. Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 16. Presentation av Eva Nygren, ny koncernchef och VD
 17. Övriga frågor
 18. Stämman avslutas.

Punkt 1 Val av ordförande på stämman
Valberedningen föreslår att Ivar Verner väljs till ordförande vid stämman.
 
Punkt 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter och ev suppleanter
Valberedningen föreslår en styrelse bestående av oförändrat 8 stämmovalda ledamöter och inga suppleanter.
 
Punkt 10 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår oförändrat arvode till ordföranden om 300.000 kr och till vice ordföranden 300.000 kr (se punkten 11 nedan) samt 140.000 kr till vardera övriga ledamöter (dock ej arbetstagarrepresentanter). Därutöver avsätts totalt 240.000 kr för eventuella utskottsarbeten varvid varje av styrelsen bildat utskott skall kunna disponera högst 80.000 kr. Utöver nuvarande revisionsutskott önskar styrelsen möjlighet att eventuellt bilda ett ersättningsutskott respektive ett investerings/förvärvsutskott. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.
 
Punkt 11 Val av styrelseordförande, vice ordförande, ledamöter och ev. styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att Peter Rejler väljs till styrelsens ordförande och att nuvarande ordföranden, Ivar Verner, väljs till vice ordförande. Valberedningen föreslår därutöver omval av Åsa Landén Ericsson, Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Lauri Valkonen och Anders Jonsson.

Punkt 12 Val av revisorer
Valberedningen föreslår omval av PwC till revisionsbolag för ett år. PwC har meddelat att auktoriserad revisor Lars Wennberg kommer att vara huvudansvarig revisor.
 
Punkt 13 Förslag till beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor.
Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var.  Om någon av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.
Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.
Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.
Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 14 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 1.000.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller mot apportegendom. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 8,1 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna.
För att beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av närvarande röster och aktier bifaller förslaget.
 
Punkt 15 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.
 
Huvudprincipen för dessa riktlinjer är att befattningshavare i Rejlerkoncernen ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Generellt erbjuder inte Rejlers några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.
 
Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60 procent av grundlönen.
 
Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.
 
Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.
 
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 6-12 månader. 
 
Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Övrig information
Aktieägare representerande 66,1 procent av rösterna och 36,4 procent av aktierna i bolaget ställer sig bakom valberedningens förslag enligt punkt 1, 9-13 samt styrelsens förslag enligt punkt 14-15.
Antalet aktier i bolaget uppgår till 11321721 och antalet röster i bolaget uppgår till 22582971 fördelat på 1251250 aktier av serie A och 10070471 aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.
 
Handlingar
Årsredovisning och beslutshandlingar finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.rejlers.se.  Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär detta och som uppger namn och adress enligt ovan.
 

Stockholm i mars 2012

REJLERKONCERNEN AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Lars Solin; vVD och CFO, tel. 073-386 15 20, e-post: lars.solin@rejlers.se
www.rejlers.se


Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2012 kl 08.00.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar