Kallelse till Rejlers Årsstämma 2013

(REJL B)
Aktieägarna i Rejlerkoncernen AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj 2013 klockan 17.00 i Konferens Lindhagen, Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

Registrering av aktieägare sker från klockan 16.30.

Anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 april 2013. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") måste före den 25 april 2013 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 25 april 2013.

Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast klockan 17.00 torsdagen den 25 april 2013, antingen på tfn 08-692 10 01, via mail arsstamman@rejlers.se, eller skriftligen under adress:

Årsstämman
Rejlerkoncernen AB (publ)
Box 30233
104 25 Stockholm

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antalet företrädda aktier uppges samt eventuella biträden (högst 2). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.

Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justerare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2012
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
  c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2012
 9. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
 10. Beslut om antal styrelseledamöter, ev styrelsesuppleanter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Förslag till beslut avseende valberedning
 15. Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 16. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
 17. Övriga frågor
 18. Stämman avslutas.

Punkt 1 Val av ordförande på stämman
Valberedningen som består av Kent Hägglund (Peter Rejler), Martina Rejler (Jan Rejler) och Johan Lannebo (Lannebo Fonder AB) föreslår att Ivar Verner utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9 Förslag till beslut om ändring av Bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen § 1, 7 och 11.

§1 Rejlerkoncernen AB namnändras till Rejlers AB

§7 " För granskning av bolaget årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma i det fall sådant val skall ske högst två revisorer med högst två suppleanter" ersätts med texten: "För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses högst två revisorer med högst två suppleanter. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls tredje räkenskapsåret efter valet av revisor. "

§11 Paragrafen om rösträtt på bolagsstämma utgår då detta regleras i aktiebolagslagen.

För att beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av närvarande röster och aktier bifaller förslaget.

Punkt 10 Beslut om antal styrelseledamöter och ev suppleanter
Valberedningen föreslår en styrelse bestående av sju stämmovalda ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår oförändrat arvode till ordföranden om 300 000 kr och till vice ordföranden 300 000 kr (se punkten 12 nedan) samt 140 000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver avsätts totalt 140 000 kr för utskottsarbeten. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseordförande och ledamöter
Valberedningen föreslår omval av Peter Rejler till styrelsens ordförande och omval av Ivar Verner till styrelsens vice ordförande. Valberedningen föreslår därutöver omval av Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Lauri Valkonen och Anders Jonsson. Åsa Landén Ericsson har avböjt omval.

Punkt 13 Val av revisorer
Valberedningen föreslår Deloitte till revisionsbolag för tre år. Deloitte har meddelat att auktoriserad revisor Birgitta Lööf kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 Förslag till beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 15 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 1 000 000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller mot apportegendom. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 8,1 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna.

För att beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av närvarande röster och aktier bifaller förslaget.

Punkt 16 Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Huvudprincipen för dessa riktlinjer är att befattningshavare i Rejlers ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Generellt erbjuder inte Rejlers några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60 procent av grundlönen.

Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.

Såväl verkställande direktören som bolaget har rätt att påkalla pension vid 62 års ålder. Pensionen är premiebaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Övrig information
Aktieägare representerande 66,1 procent av rösterna och 33,2 procent av aktierna i bolaget ställer sig bakom valberedningens förslag enligt punkt 1, 9-13 samt styrelsens förslag enligt punkt 14-16.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 11 321 721 och antalet röster i bolaget uppgår till 22 582 971 fördelat på 1 251 250 aktier av serie A och 10 070 471 aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar
Årsredovisning och beslutshandlingar finns tillgänglig på bolagets hemsida, fr.o.m. 3 april 2013, www.rejlers.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär detta och som uppger namn och adress enligt ovan.

Stockholm i mars 2013

REJLERKONCERNEN AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Eva Nygren; vd och koncernchef, tel. 073-412 66 60, e-post: eva.nygren@rejlers.se
Rebecka Oxelström; kommunikationschef, tel. 073-412 66 75, e-post: rebecka.oxelstrom@rejlers.se
www.rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2013 kl 15.30.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar