Rejlers offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Prospektet avseende företrädesemissionen i Rejlers AB (publ) (”Rejlers”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på Rejlers hemsida, www.rejlers.com/se, samt på Carnegies hemsida, www.carnegie.se. Prospektet kommer även att, inom några dagar, finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För att ta del av prospektet vänligen besök http://www.rejlers.com/se/Investerare/Aktien/Foretradesemission. Prospektet kan även beställas från Rejlers per e-post: prospekt@rejlers.se eller per telefon: 073-440 41 63.

Rådgivare vid företrädesemissionen
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Rejlers och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Rejlers i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie Investment Bank AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Rejlers. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Rejlers kommer endast att ske genom det prospekt som Rejlers offentliggjort den 15 mars 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Rejlers har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017 kl.15:00 CET.

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar