Välkommen till Rejlers årsstämma 2018

Aktieägarna i Rejlers AB (publ) (”Bolaget”), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2018 klockan 17:00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16:30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2018 och ha anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget senast den 30 april 2018; antingen skriftligen till Bolaget: Årsstämman, Rejlers AB (publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller alternativt till: arsstamman@rejlers.se eller tfn 073-440 41 63.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. För anmälan av antal biträden gäller samma datum och adresser, etc. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 30 april 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.rejlers.com/se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Årsstämman, Rejlers AB (publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller alternativt till: arsstamman@rejlers.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-balansräkning
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Beslut om principer för tillsättande av valberedning          
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
15. Stämman avslutas

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen, bestående av Kent Hägglund (representerandes Peter Rejler) Martina Rejler (representerandes Jan Rejler) samt Johan Lannebo (representerande Lannebo Fonder AB) har presenterat följande förslag till beslut.

Punkt 1  Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Ivar Verner väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 1 390 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor, vice ordförande 300 000 kronor och att övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska erhålla 230 000 kronor vardera. För utskottsarbete föreslås att högst 220 000 kronor avsättes och fördelas enligt följande: För ledamöterna i styrelsens revisionsutskott föreslår valberedningen att ersättning för mandatperioden ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 60 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet.

Projekt- och investeringsutskottet föreslås utgå.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 

Punkt 10 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska omvälja styrelseledamöterna Jan Samuelsson, Annika Steiber och Peter Rejler.

Thord Wilkne, Ivar Verner och Helena Nordman-Knutson har avböjt omval. Valberedningen föreslår även att bolagsstämman ska välja Peter Rejler som ordförande i styrelsen och Jan Samuelsson som vice ordförande.

Till nya ledamöter föreslår valberedningen Helena Levander och Patrik Boman.

Helena Levander (född 1957) är civilekonom med inriktning finansiering och ekonomisk styrning. Sedan 1984 har hon haft en rad olika roller inom den svenska finansmarknaden. Helena har sedan 2000 fördjupat sig på bolagsstyrningsfrågor och startade Nordic Investor Services, ett rådgivningsföretag inom bolagsstyrning samma år. Parallellt med utveckling av Nordic Investor Services påbörjade Helena 2003 en karriär inom styrelsearbetet och har idag 15 års erfarenheter som styrelseledamot för olika bolag. Idag arbetar Helena som styrelse-ordförande och huvudägare på Nordic Investor Services AB. Helena har haft ledande positioner inom flera nordiska rådgivningsföretag.

Patrik Boman (född 1964) har en fil.kand. inom ekonomi från Stockholms universitet med vidare chefsutbildning inom konsultförvaltning från KTH. Sedan sin examen 1990 har han haft en rad olika roller inom IT/Telekombranschen. Patrik har över 15 års erfarenhet av att styra bolag, både i rollen som vd såväl som ledamot i bolagsstyrelser. Patrik har under sin karriär arbetat inom den nordiska marknaden och innehar även gedigen erfarenhet att hantera internationella uppdrag. Sedan 2014 arbetar Patrik som vd och koncernchef för Dynamantkoncernen.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. finns att finna i valberedningens motiverande yttrande på Bolagets hemsida www.rejlers.com/se.

Berörda fackliga organisationer har meddelat att nuvarande ordinarie ledamöter Björn Lauber och Sten Pettersson kvarstår för nästkommande mandatperiod samt att Tore Gregorsson utses till suppleant.

Punkt 11 Förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning
Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti respektive år. Det föreslås att årsstämman beslutar att ge mandat till styrelsens ordförande att årligen kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess nya valberedning har utsetts. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear-systemet.

Valberedningens ordförande ska utses av valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelseordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc.

Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

I övrigt ska för valberedning gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget. Valberedningen har rätt att i den utsträckning den finner det nödvändigt på Bolagets bekostnad anlita externa konsulter inom ramen för sitt uppdrag.

Senast sex månader innan årsstämman ska namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggöras på Bolagets webbplats.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 b)  Disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att av till årsstämman förfogande stående medel om 347 881 262 kronor, totalt 9 043 955 kronor utdelas till aktieägarna varav totalt 874 625 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie A och 8 169 330  kronor utdelas till innehavare av aktier av serie B och att återstoden 338 837 308 kronor, balanseras i ny räkning. Således föreslås en vinstutdelning om 0,50 kronor per aktie, oavsett serie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås den 9 maj . Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj.

Punkt 12 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att bolagsstämma antar följande riktlinjer för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare med följande lydelse:
Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till vd och övriga medlemmar av Bolagets koncernledning ("Koncernledningen").

Bolaget strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen. Rörlig lön kan bland annat baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 60 procent av den fasta lönen. Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda. Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis på marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Mellan VD och Bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Mellan medlemmar i Koncern-ledningen och Bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6-12 månader. Vid uppsägning från Bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Punkt 13 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av  egna aktier

Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen i Bolaget att besluta om förvärv av egna aktier av serie B enligt följande.

I. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare.

II. Förvärv få ske av högst så många aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.

III. Förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

IV. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt I ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.

V. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2019.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B enligt följande.

I. Överlåtelse av aktier av serie B får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.

II. Det antal aktier av serie B som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

III. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

IV. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2019.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 600 000 aktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om cirka 3,2 procent av kapitalet och cirka 1,7 procent av rösterna.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman

Övrig information
Vid tidpunkten för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 18 087 909 och antalet röster i Bolaget uppgår till 33 831 159 fördelat på 17 492 500 aktier av serie A och  16 338 659 aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkterna 6-7), fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12-15, styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrandet enligt 8. Kap 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.rejlers.com/se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april  2018

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Viktor Svensson; vd och koncernchef, tel. 070-657 20 26, e-post: viktor.svensson@rejlers.se
Mikael Lingefelt; tf. finanschef, tel. 070-929 09 55, e-post: mikael.lingefelt@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2018 kl. 08.00 CET.


Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar