Förslag till nytt incitamentsprogram för anställda inom Resco

Förslag till nytt incitamentsprogram för anställda inom Resco Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämma den 27 april 2000 godkänner styrelsens beslut, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera ett skuldebrev (förlagslån) om 1.000 kr med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av högst 500.000 B-aktier i Resco AB (publ). Skuldebrevet emitteras till nominellt belopp, löper med 4,5 procents årlig ränta, förfaller till betalning den 31 december 2000 samt skall tecknas och betalas senast den 10 april 2000. Rätt att teckna skuldebrevet har endast Resco AB:s helägda dotterbolag, Resco Utbildning AB, med rätt- och skyldighet för dotterbolaget att på marknadsmässiga villkor avyttra optionsrätterna till anställda inom Rescokoncernen och Rescos styrelseledamöter. Optionsrätterna ger rätt till nyteckning under perioden den 11 - 30 april 2002 genom kontant betalning. Aktiekapitalet skall högst kunna ökas med 1.250.000 kr. Teckningskursen för nyemitterade B-aktier skall vara 125% av den för aktier av serie B i bolaget på Stockholms fondbörs officiella kurslista noterade genomsnittliga betalkursen under perioden den 28 april- 11 maj 2000. Alla anställda garanteras optionsrätter med rätt till teckning av 500 aktier. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt ägarengagemang hos ledning och de anställda kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet inom Resco-koncernen samt stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Förslaget är ägnat till att vara till gagn för bolaget och därmed dess aktieägare. Vid fullt utnyttjande innebär den föreslagna emissionen en utspädning om ca 10,2 % av aktiekapitalet och ca 5,4 % av rösterna med hänsyn till fullt utnyttjande respektive full konvertering av utestående teckningsoptioner och konvertibler. För beslut av bolagsstämman om emission enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stockholm den 30 mars 2000 Resco AB (publ) För ytterligare information kontakta: Styrelsens ordförande Kjell Jacobsson, tel: 08-519 030 00, kjell.jacobsson@resco.se Verkställande direktör Torstein Johansen, 0706 65 65 10 Informationsansvarig Fredrik Härén, 0705 86 18 18 Om Resco Resco är en av Nordens största totallevererande Internetkonsult-företag. Företaget förenar kommunikationsförmågan hos den moderna webbyrån med bred och djup kompetens inom verksamhetsutveckling, affärssystem och systemintegration. Med specialister inom affärssystem, systemintegration, marknadskommunikation, webbteknik och competence management har Resco en unik position på den nordiska IT/Internet-marknaden. I och med det senaste förvärvet av SandellSandberg har Resco 490 anställda (450 i Resco samt 40 i intressebolag.) Resco startade 1982. 1996 noterades Resco på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00170/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar