Kommuniké från årsstämma

Idag, den 15 maj 2018, hölls årsstämma i Respiratorius AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt att att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Omval av styrelse samt beslut om arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med 130 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter, att omvälja Christer Fåhraeus, Ingemar Kihlström, Olov Sterner, Kristina Drott, Sarah Fredriksson och Anders Månsson som ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja Christer Fåhraeus som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 18 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Instruktion för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste september. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.  Vidare antogs en instruktion för valberedningen. 

Lund, den 15 maj 2018

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar