Kvartalsrapport 1

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT (KONCERN)
Första kvartalet (2015-01-01 – 2015-03-31)

•    Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
•    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 413 KSEK (-1 184).
•    Resultatet per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01).
•    Soliditeten  uppgick per 2015-03-31 till 95,5 %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015
22:e januari 2015 meddelar Respiratorius att forskningsresultat från fas I-studien med läkemedelskandidaten VAL-001, som utvecklas för effektivare behandling av lymfkörtelcancer, har accepterats för publikation i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Hematology and Oncology. Resultaten visar för första gången i människa att förbehandling med VAL-001 leder till en ökad förekomst av ytproteinet CD20, vilket ger klart förbättrade förutsättningar för den efterföljande behandlingen där den monoklonala antikroppen Rituximab ingår. Valproat, en av de verksamma substanserna i VAL-001, är även känt för att kunna öka effekten av cellgiftsbehandling genom sin HDAC-hämmande verkningsmekanism. Bolaget bedömer att de nya fynden innebär att risken för utebliven effekt minskar kraftigt och därmed minskar projektets totala risk på motsvarande vis.

VD JOHAN DROTT HAR ORDET
Första kvartalet 2015 inleddes med ett för Respiratorius viktigt resultat. Vi kunde i januari meddela att en vetenskaplig publikation kring resultat från fas I av den pågående kliniska utvecklingen av läkemedlet VAL-001, accepterats för publikation i en framstående vetenskaplig tidskrift. Resultaten bekräftar att VAL-001 vid behandling av diffust storcelligt B-cells lymfom (DLBCL) ökar nivåerna av ytproteinet CD20. Sannolikt är detta även gynnsamt för att få ökad effekt vid behandling med Rituximab, som är en antikropp riktad mot CD20. För läkemedelsprojektet VAL-001 som innehåller läkemedel med välkända säkerhetsprofiler är en av de kvarstående osäkerheterna farmakologisk potens och effekt. Att vi nu dokumenterat en effektparameter kopplat till Rituximab är därför ett viktigt resultat för projektet.

Rituximab är ett av världens ledande cancerläkemedel med en årlig försäljning på 7,5 miljarder USD. Rituximab är en del i behandlingen av diffust storcelligt B-cells lymfom, indikationen i den pågående kliniska prövningen för VAL-001. De nu rapporterade resultaten om synergistisk effekt mellan VAL-001 och Rituximab ökar även bolagets intresse för att undersöka förutsättningarna för VAL-001 även inom andra indikationer.

Rekryteringen av patienter till fas IIa studien är pågående och ännu saknas ett fåtal patienter innan studien är fullrekryterad. Årligen drabbas i Sverige ungefär 500 personer av sjukdomen vilket gör att rekryteringsunderlaget för de totalt 20 patienter som skall inkluderas är begränsat.

Som tidigare rapporterats är Proof of Concept av RESP-3000 i biologiska modeller slutförd med goda resultat. Arbetet är nu fokuserat på den fortsatta utvecklingen. Vi hoppas därmed att i närtid rapportera strategiska och operativa beslut.

Samarbetsprojektet med Cadila Pharmaceuticals Ltd. kring utvecklingen av RESP-1000, för behandling av KOL och svår astma, fortskrider enligt plan. Vi står i regelbunden kontakt och diskuterar utvecklingen och nya resultat.

Sammanfattningsvis råder hög aktivitet i bolaget och jag förväntar mig ett flertal viktiga resultat under året.

Johan Drott
VD, Respiratorius AB (publ)

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar