Kvartalsrapport 1 2018-01-01-2018-03-31

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 1 2018 (KONCERN)

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 154 (-1 247) KSEK.
  • Resultat per aktie[1]uppgick till -0,01 SEK (-0,01).


[1]Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 157 171 975 aktier per 2018-03-31

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2018

  • Under inledningen av februari meddelade det Europeiska Patentverket EPO att man beviljar patent­ansökan RESP3000. 

Patent är därmed beviljat i Israel, Australien, USA, Japan, Sydafrika, Ryssland och Europa. En stark patentansökan godkänd i flertalet länder förväntas stärka bolagets position genom marknads­exklusivitet vid förhandlingar med potentiella samarbetspartners. 

  • I slutet av februari rapporterade Bolaget positiva resultat från de kliniska fas I/IIa-studierna med VAL001.

Det visar sig att resultaten är ännu bättre jämfört med den interimsanalys som presenterades under 2016. Den totala överlevnaden (”Overall Survival”) för 32 patienter som behandlats med VAL001 och R-CHOP för 1-årsöverlevnad är 100%, medan 2-årsöverlevnaden är 96,8%. Jämförelsedata ur en matchad referenspopulation på 330 patienter ur det svenska lymfomregistret som behandlats med enbart R-CHOP ger en 1-årsöverlevnad om 89,6% och 2-årsöverlevnad om 81,7%. Detta visar på en statistiskt säkerställd överlevnadsfördel (p=0,034) för de patienter som behandlats med VAL001 och R-CHOP jämfört med de patienter som mellan 2000–2015 behandlats enbart med R-CHOP.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

  • Ytterligare patentgodkännanden för RESP3000

Under början av mars meddelade Respiratorius att det mexikanska patentverket avser att bevilja patentansökan för RESP3000-serien som är specifikt utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Det beviljade patentet kommer att vara i kraft till december 2031.  Sedan tidigare är patent beviljade i USA, Japan, Israel, Australien, Sydafrika, Ryssland och Europa. Därutöver beviljades under 2017 en avdelad ansökan i USA kring specifika produktkrav för RESP3000.

  • Vetenskaplig publikation kring kliniska studier av VAL001 

I början av maj meddelade Respiratorius att den högt rankade vetenskapliga tidskriften American Societyof Hematology - Blood Advances, accepterat manuskriptet "Valproate in Combination with Rituximab and CHOP as First Line Therapy in Diffuse Large B-cell Lymphoma (VALFRID)" för omgående publikation.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2016

Vd har ordet

Inledningen av 2018 har varit fortsatt positiv vilket tillsamman med den framgångsrika övertecknade företrädesemissionen ger möjligheter att öka tempot och att vara mer offensiv vad gäller utvecklingen av projektportföljen. 

Under första kvartalet 2018 kunde Bolaget tidigare än aviserats delge goda resultat från den kliniska utvecklingen av VAL001. Data för 1- och 2-årsöverlevnad för patienter som behandlats med VAL001 i kombination med R-CHOP var drygt 10% respektive 15% högre jämfört med registerdata för patienter som endast behandlats med R-CHOP. Resultaten är även tydligt bättre jämfört med den tidigare kommunicerade interimsanalysen som genomfördes under Q2 2016.

Projektet har under den senaste tiden genererat positiva kliniska resultat och därtill en meriterande publikation, erhållit särläkemedelsstatus i EU och USA och fått patentgodkännande i EU och Japan. Vår bedömning är därför att marknadspositionen och intresset för projektet bland potentiella samarbetspartners avsevärt stärkts under den pågående exitprocessen.  Målsättningen är att snarast möjligt, men senast inom 12 månader, säkerställt ett samarbetsavtal för VAL001.

RESP1000 projektet fortlöper enligt plan och som en del i att slutföra det prekliniska arbetet genomförs för närvarande en analys av studieresultat. Snarast möjligt avser bolaget att inleda toxikologiska studier inför klinisk studie med selekterad produktkandidat.

Patentskyddet kring RESP3000 har ytterligare stärkts vilket kan ha stor betydelse för att etablera ett samarbete om fortsatt utveckling. 

Sammanfattningsvis så har 2018 inletts med fortsatt god värdeutveckling för samtliga projektoch med en förstärkt kassa kan vi nu driva bolagets projekt i en tydlig riktning mot marknaden.

Johan Drott

VD, Respiratorius AB (publ)

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar