Respiratorius AB Delårsrapport 3, 2017-01-01 till 2017-09-30

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 3, 2017 (KONCERN)

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 164 (-1 218) KSEK.
  • Resultat per aktie[1] uppgick till -0,03 SEK (-0,03).
  • Soliditeten[2] uppgick per 2017-09-30 till 44,00%. [1] Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 139 708 423 aktier per 2017-09-30

[2]  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Vd har ordet

Under tredje kvartalet har Respiratorius gjort fortsatta framsteg inom framför allt VAL001 och RESP1000 projekten.

Utvecklingen av VAL001 fortskrider enligt plan liksom det inledande arbetet med exitprocessen. Som tidigare kommunicerats beräknas den kliniska fas IIa-studien slutföras under första halvåret 2018 och rapporteras snarast därefter.

Parallellt med den kliniska studien pågår arbete med förberedelse inför fortsatt klinisk utveckling, som skulle vara en fas IIb/III studie. I detta arbete ingår utveckling av kliniskt studieprotokoll inför godkännande hos läkemedelsmyndighet, liksom utveckling och produktion av läkemedel i tablettform.

Exitprocessen för VAL001 är inledd med identifiering av lämpliga partners. Resultaten av en sådan exitdiskussion kan vara en försäljning av VAL001-projektet eller dotterbolaget Valcuria AB, där alla resultat och immaterialrättsligt material som hör till VAL001 finns samlat. En försäljning av hela koncernen Respiratorius AB kan även vara aktuell till rätt partner och kommersiella villkor.

Samarbetet med Cadila Pharmaceuticals Ltd. kring RESP1000 fortlöper. Inom arbetet har nya och intressanta resultat framkommit vid en effektstudie så har vår selekterade substans RES022-125 uppvisat sjukdomsmodulerande effekt på tobaksrökande råttor. Med anledning av de nya lovande resultaten avser Respiratorius att ta en tydlig aktiv och ledande roll i utvecklingen med målsättning att inleda kliniska studier av RES022-125.

Att inleda en klinisk studie inom området KOL och svår astma, som är folksjukdomar utan tillfredställande behandlingar, innebär en viktig milstolpe för Respiratorius.

För att kunna genomföra de offensiva planerna för VAL001 och RESP1000 krävs en ny finansiering av bolaget, varför Respiratorius beslutat att genomföra en företrädesemission, vilket annonseras i ett separat pressmeddelande.

Med en ledande roll i det fortsatta samarbetet med Cadila Pharmaceuticals, gällande utvecklingen av RESP1000, så avser Respiratorius finansiera toxikologiska studier av RESP1000 i Europa, i samarbete med ledande och certifierade toxikologiska laboratorium. Detta förenklar sannolikt inför start av kliniska studier i Europa, samt att det sannolikt gör projektet mer intressant för framtida samarbetspartners. Respiratorius avser även att finansiera den fortsatta utvecklingen av VAL001 under den pågående exitprocessen, för att säkerställa att projektet inte förlorar tid till marknad och på så sätt blir beroende av den pågående exitprocessen.

Sammanfattningsvis har tredje kvartalet inneburit god utveckling inom bolagets viktigaste projekt, VAL001 och RESP1000. Bolaget inträder nu i ett nytt utvecklingsskede med två lovande projekt, varav VAL001 befinner sig i framskriden klinisk utveckling och RESP1000 närmar sig start av klinisk utveckling.

Johan Drott

VD, Respiratorius AB (publ)

Respiratorius

Verksamhet

Respiratorius utvecklar läkemedelskandidater, med ambitionen att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Projektportföljen innehåller dessutom ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar med PET-kamera. Det sistnämnda projektet ligger utanför Respiratorius huvudfokus varför andra strategiska alternativ kontinuerligt övervägs för detta projekt.

Bolagets cancerprojekt, VAL001, bygger på en kombination och omformulering av existerande läkemedel för en ny indikation, diffust storcelligt B-cells lymfom (DLBCL). Den kliniska fas I/IIa-studien av VAL001 för behandling av patienter med DLBCL är fullrekryterad och samtliga ingående patienter har genomgått behandling. En interimsanalys av fas I/IIa studien är genomförd med positivt resultat. Arbetet med att finna en optimal formulering som är direkt anpassad för indikationen har varit framgångsrik och en ny patentansökan för denna formulering är inlämnad.

Respiratorius verksamhet inom framtida behandling av lungsjukdomar och diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar bygger på nya egenutvecklade och patentskyddade substansserier. Styrelsen bedömer att dessa substansserier har potential att utvecklas till läkemedelskandidater respektive biomarkörer. Substanserna, som utnyttjar nya verkningsmekanismer, är prövade i bolagets egenutvecklade och patentskyddade mät- och försöksutrustning där vi också kunnat säkerställa effekt på human lungvävnad.

Koncernstruktur

Respiratorius är moderbolag i en koncern omfattande, förutom moderbolaget, de helägda dotterbolagen Bergdalsten Kemi AB och Valcuria AB. Bergdalsten Kemi AB är ett vilande bolag. I Valcuria AB återfinns patenträttigheter för Respiratorius cancerprojekt VAL001. All verksamhet sker i moderbolaget Respiratorius och moderbolaget har inga andra aktieinnehav.

Respiratorius läkemedelsutveckling

Respiratorius interna utvecklingsresurser har alltmer fokuserats på cancer, främst framtagandet av läkemedel för behandling av maligna lymfom. Utvecklingsarbetet inom KOL och astma bedrivs som ett samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Indien, genom ett licens- och samarbetsavtal. Projektportföljen innehåller även ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Nedan följer en kort översikt av Respiratorius huvudsakliga projekt:

VAL001 – Läkemedelskandidat mot diffust storcelligt B-cellslymfom

VAL001 är en läkemedelskandidat som har visat tydliga positiva experimentella data mot bland annat diffust storcelligt B-cellslymfom, den vanligaste typen av non-Hodgkins lymfom. Bolaget har framgångsrikt slutfört en fas I-studie och den nu fullrekryterade fas IIa-studien genomförs vid Skånes universitetssjukhus i Lund, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Norrlands universitets­sjukhus i Umeå. Resultat från fas I-studien uppvisar specifika effekter genom ökade nivåer av CD20, vilket sannolikt kan komma att vara gynnsamt vid behandling med Rituximab. En interims­­analys från fas I/IIa studien visar en signifikant ökad överlevnad (1- och 2-årsöverlevnad) för patienter som behandlats med VAL001 inför behandling med R-CHOP, jämfört med patienter som endast behandlats med R-CHOP. Jämförelsedata kommer från det Svenska Lymfomregistret med en matchad referenspopulation på 843 patienter. Den kliniska fas I/IIa studien förväntas att avslutas och rapporteras under första halvåret 2018.

Projektet har erhållit särläkemedelsstatus i Europa och USA samt patentgodkännande i EU och Japan.

RESP1000 – Läkemedel mot KOL och astma

RESP1000 är en substansserie med läkemedelskandidater med luftrörsvidgande och anti­inflammatoriska egenskaper som utvecklas för att möjliggöra behandling av både KOL- och astma­patienter. Projektet befinner sig i preklinisk fas och under 2014 tecknades ett licens- och sam­arbetsavtal med Cadila Pharmaceuticals Ltd för preklinisk och klinisk utveckling av selekterad läkemedelskandidat ur RESP1000 serien.

Patent är godkänt i ett flertal länder.

RESP2000 – Läkemedelskandidat mot KOL och astma

RESP2000 är en serie av nya kemiska substanser helt skilda från RESP1000 med luftrörsvidgande egenskaper som också har potential att kunna utvecklas till läkemedel vid behandling av KOL- och svår astma. Substansserien RESP2000 innehåller substanser som påverkar mitokondrierna (förenklat cellernas energiskapare. Dessutom kommer vissa explorativa undersökningar att genomföras inom andra indikationer. Detta projekt befinner sig i tidig preklinisk fas.

Patent är godkänt i ett flertal länder.

RESP3000 – för diagnos av bland annat hjärt-kärlsjukdomar

RESP3000 är ett projekt för diagnostisering av bland annat hjärt-kärlsjukdomar med PET-kamera. Den patentskyddade substansserien RESP3000 är en utveckling av substansserien RESP2000. Respiratorius har slutfört en studie av RES3105, som är den selekterade kandidaten ur substansserien, med goda resultat.

Patent är godkänt i ett flertal länder.

Övrig forskning och utveckling

Med utgångspunkt i de patentskyddade substanser som Respiratorius utvecklat prövar bolaget nya indikationer. RESP2000 har enligt styrelsens bedömning en väl kartlagd ”mode of action” som kan härledas till cellernas mitokondrier, varför styrelsen även ser breda användnings­områden långt från de ursprungliga indikationerna inom KOL och astma.

Respiratorius utvärderar kontinuerligt projekt kring ytterligare läkemedelskandidater som passar bolaget strategiskt. Projekt i tidig utvecklingsfas är prioriterat i detta arbete.

Respiratorius har en patentskyddad teknologiplattform (R-HSAT) för att studera glatt muskulatur i olika vävnader hos djur och människor. Teknologiplattformen kan användas i forskningsändamål samt för screening och optimering av läkemedelskandidater. Respiratorius har för avsikt att utlicensiera rätten till att använda teknologin.

Affärsmodell

Respiratorius söker strategiska partners som tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för utvecklingen till final produkt. Sådana partners har ekonomiska resurser, erfarenhet av större kliniska studier samt upparbetade kontakter med registreringsmyndigheter. Dessa partners ska också i framtiden ansvara för tillverkning, marknadsföring och försäljning av de registrerade läkemedel som kan bli resultatet av utvecklingsarbetet. Intresse har redan visats från flera stora läkemedelsbolag avseende inlicensiering och samarbete kring bolagets projekt.

Ett licensavtal med ett läkemedelsbolag förväntas ge Respiratorius inkomster i form av en initial betalning, därefter betalning vid uppnådda milstolpar samt royaltyintäkter. I det fall ett licensavtal sluts finns det en avsikt bland de större aktieägarna som innebär att de kommer att verka för att cirka halva förskottsbetalningen i samband med ett licensavtal ska skiftas ut pro rata till alla aktieägare förutsatt att verksamheten inte lider skada.

Tidpunkten för att teckna samarbetsavtal med läkemedelsbolag är ett affärsbeslut som avgörs av kostnader, risk, kompetensbehov och det värde som ytterligare ett steg i egen regi skulle tillföra. Sådana samarbetsavtal säkerställer att projekten på ett tidigt stadium tillförs kunskap och resurser från läkemedelsbolag och Respiratorius undviker att binda alltför stora resurser i ett enskilt projekt. Det ligger i bolagets eget intresse att utan avkall på säkerhet verka för att minimera tiden fram till lansering av läkemedel.

Aktien

Aktien i Respiratorius listades den 5 juli 2012 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30:e september 2017 uppgick antalet aktier i bolaget till 139 708 423. Det finns ett aktieslag, där varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i bolagets senaste årsredovisning. Respiratorius aktiverar endast utvecklingskostnader för projekt som kommit i klinisk fas samt patentkostnader.

Kommande finansiella rapporter

  • Bokslutskommuniké 2017              6 februari 2018

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar