Respiratorius Presenterar preliminära resultat från RESP1000

Respiratorius AB (publ) har i samarbetet med Cadila Pharmaceuticals avseende RESP1000 funnit att vår selekterade substans RES022-125 uppvisat tydlig sjukdomsmodulerande effekt på tobaksrökande råttor. Resultaten kommer kvantifieras i mer detalj på Respiratorius och publiceras så snart det är gjort. Baserat på dessa positiva preliminära data har Respiratorius för avsikt att genomföra GLP-tox och, om inget oförutsett inträffar, efterföljande Fas I eller Fas I/IIa med tyngdpunkt på Europa.

I modellen för cigarettrökande råttor har Cadila i samarbete med Respiratorius exponerat 30 råttor för cigarettrök under 50 dagar. Därefter har 15 av råttorna inhalerat Respiratorius substans RES022-125 samt blivit fortsatt exponerade för cigarettrök i ytterligare 40 dagar. De övriga 15 råttorna har fortsatt blivit utsatta för cigarettrök, men utan inhalation av RES022-125, också i 40 dagar. En grupp om 15 råttor som vare sig exponerats för tobaksrök eller för RES022-125 under sammanlagt 90 dagar har utgjort kontrollgrupp.

Efter försöksperioden har råttorna avlivats och histologiska studier har genomfört på lungvävnaden. För analysen av lungvävnaden har sedvanlig teknik för snittning, infärgning och parafininbäddning använts. Preliminära resultat tyder på en tydlig förbättring av lungpatologin på den grupp djur som inhalerat RES022-125 substans i jämförelse med den grupp som inte inhalerat RES022-125 substans. Förbättringen förefaller vara både generell lungpatologi, graden av infiltration av inflammatoriska celler, graden av kollagendeposition i lungvävnad och graden av flödesobstruktion i lungvägarna.

Respiratorius kommer fortsätta att analysera data och publicera en mer kvantitativ analys så snart en sådan är färdig.

Med anledning av fynden avser Respiratorius ta en mer aktiv och ledande roll i att inleda kliniska studier av RES022-125. Att inleda en klinisk studie inom området KOL och svår astma, som är folksjukdomar utan tillfredställande behandlingar, innebär en viktig milstolpe för Respiratorius. I det fortsatta samarbetet med Cadila Pharmaceuticals, gällande utvecklingen av RESP1000, så avser Respiratorius att genomföra toxikologiska studier av RESP1000 i Europa i samarbete med ledande och certifierade toxikologiska laboratorium. Detta förenklar sannolikt start av kliniska studier i Europa, samt att det sannolikt gör projektet ännu mer intressant för framtida licenstagare.

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017. 

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar