Resurs Bank och yA Bank AS går samman genom en koncernintern fusion

Styrelserna för Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”), ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (publ), och dess norska helägda dotterbolag yA Bank AS (”yA Bank”), har den 3 april 2018 beslutat att anta en gemensam fusionsplan och fusionsredogörelse för en gränsöverskridande fusion mellan bolagen. Fusionen kommer att genomföras genom att Resurs Bank absorberar yA Bank. Efter genomförd fusion kommer verksamheten i Norge att bedrivas i Resurs Banks norska filial. Resurs Bank och yA Bank offentliggjorde den 28 februari 2018 en avsikt att genomföra fusionen.

Styrelserna för Resurs Bank och yA Bank har upprättat en gemensam fusionsplan och fusionsredogörelse som godkänts av Resurs Holding AB (publ) som direkt respektive indirekt ensam aktieägare till bolagen. Fusionen beräknas genomföras senast den 31 december 2018.

Fusionen syftar till att förenkla koncernstrukturen och förväntas möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av interna resurser och kunskapsöverföring, ett bredare produkterbjudande under varumärket Resurs och en optimering av kapital- och likviditetsutnyttjande inom Resurs Holding-koncernen. Genomförande av fusionen innebär att det regulatoriska kapitalkravet sänks med 0,6 procentenheter på grund av lägre buffertkrav, i absoluta tal motsvarar det 160 MSEK. Samtidigt stärks kapitalrelationstalen med 0,3 procentenheter på grund av att valutariskexponeringen reduceras, motsvarande 70 MSEK.

Genomförande av fusionen förutsätter nödvändiga tillstånd och samtycken.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95   

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlånlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2017 uppgick antalet anställda till 763 personer och låneboken till 24,1 miljarder kronor. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Om oss

Om Resurs Holding Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 819 personer och låneboken till 26,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.