Uttalande från Reumatikerförbundets stämma 2-3 juni 2018: Stort glapp mellan utbud och efterfrågan på rehabilitering

En enkätundersökning som Reumatikerförbundet genomfört under våren 2018 visar att det finns ett stort glapp mellan utbud och efterfrågan när det gäller rehabilitering. Reumatikerförbundets medlemmar behöver betydligt mer rehabilitering än de får idag.

Drygt hälften, 57 procent, av de 4696 personer som slutförde enkäten hade inte fått någon rehabilitering alls de senaste 10 åren. En majoritet av dessa, 73 procent, sa att det hade velat ha rehabilitering. 57 procent av de som svarade tyckte inte heller att de fått tillräcklig information om vilka rehabiliteringsinsatser som finns.

Över en miljon personer i Sverige har idag någon reumatisk sjukdom. Det innebär ofta att man lever med smärta, försämrad rörlighet och sämre livskvalitet. Rehabilitering är avgörande för att man ska kunna vara fysiskt aktiv. På sikt minskar rehabilitering också risken för svåra följdsjukdomar som kan innebära en för tidig död eller en svår funktionsnedsättning.

Nya mediciner har lett till att sjukdomsutvecklingen i många fall kan bromsas. Men för att få en bättre funktionsförmåga och för att minska sjukdomsbesvären krävs även fysisk träning och rehabilitering, ibland genom teamrehabilitering i varmt klimat, ibland i varmvattenbassäng eller på annat sätt. Teamrehabilitering i varmt klimat ger dessutom en ökad arbetsförmåga.

I dag är tillgången till klimatvård ojämlik, landstingen har helt olika principer när det gäller vilka patienter som får tillgång till klimatvård, den som har turen att bo inom Stockholms Läns landsting har möjlighet att få tillgång till klimatvård, den som bor i Umeå eller Uppsala får vara utan. Det stämmer illa med intentionen i Hälso- och sjukvårdslagen, ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Landsting och kommuner prioriterar rehabilitering olika och ibland inte alls. Ofta sägs anledningarna vara att man tror att biologiska läkemedel gjort att rehabilitering inte längre behövs. Men det är fel, rehabilitering behövs även vid en effektiv läkemedelsbehandling. Det behövs också mer forskning som visar på effekterna av rehabilitering och fysisk träning.

Reumatikerförbundet anser att alla ska ha samma rätt till hälsa oavsett var man bor. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker, ett samhälle där alla kan vara delaktiga utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel. Det ska inte bero på bostadsort om man får tillgång till rehabilitering eller inte.

För att göra det möjligt för fler att få tillgång till rehabilitering vill Reumatikerförbundet:

- att det införs ett statligt rehabiliteringsstöd, kopplat till reumatisk sjukdom, där landsting och kommuner kan ansöka om medel för att prioritera till exempel varmvattenbassänger och klimatvård.

- att det finns en medicinsk ansvarig rehabiliterare, MAR, i alla kommuner.

- att landsting och regioner inrättar rehabiliteringskoordinatorer, i enlighet med Socialdepartementets förslag mars 2018, Ds 2018:5.

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med närmare 48 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets insamlingsarbete stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Taggar:

Om oss

Sveriges största patientorganisation Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi finansierar forskning genom Reumatikerförbundets forskningsfond. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Prenumerera

Media

Media