Delårsrapport Januari – September 2017

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30) 

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 947 TSEK (-3 476).
 •  Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,50).
 •  Soliditeten uppgick till 78,9 % (85,9).

Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30) 

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -9 538 TSEK (-7 670).
 •  Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,00 SEK (-1,34).
 •  Soliditeten uppgick till 78,9 % (85,9).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS. 

Definitioner 

 •  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden.
 •  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

 •  Den 3 juli 2017 meddelade Bolaget att den kliniska fas I/II-studien var fullt rekryterad, innebärande att totalt 22 patienter rekryterats till studien och att rekryteringsfasen därmed var avslutad.
 •  Den 21 augusti 2017 rapporterade RhoVac att Bolaget inlett ett forskningssamarbete med Lunds universitet kring cancerstamceller.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Den 26 oktober 2017 rapporterar Rhovac att mötet den europeiska läkemedelsnämnden angående den regulatoriska utvecklingen av bolagets cancervaccin RV001 varit positivt. Europeiska läkemedelsverket ansåg att bolaget hunnit till den punkt i utvecklingen där RhoVac bör gå direkt till Scientific Advice-möte för att diskutera mer detaljerade planer för nästa kliniska fas – en fas IIb-studie.

Övriga händelser

 •  RhoVacs VD Anders Ljungqvist presenterade den 25 september 2017 Bolaget på Aktiedagen i Göteborg och RhoVac närvarade under september även vid Nordic Life Science Days i Malmö, som är Nordens största partnerkonferens för life science-industrin.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 0 SEK (0) och resultatet uppgick till -3 947 TSEK (-3 476).

VD Anders Ljungqvist har ordet

Vi har nu gått in i årets sista månader och RhoVac har under det tredje kvartalet kunnat informera om att den pågående studien fullrekryterats, det vill säga att samtliga 22 patienter inkluderats i vår fas I/II-studie. Därefter har patienterna gått in i behandlingsfasen, vilken för närvarande pågår. Varje patient får under behandlingsfasen elva doser av RV001 och vi beräknar att sista patienten fått sin elfte dos i februari nästa år. Under perioden hade RhoVac även ett mycket konstruktivt möte med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) – ett så kallat SME-möte där Bolaget fick möjlighet att diskutera den regulatoriska utvecklingsplanen för RV001. Den primära konklusionen från mötet var att RhoVac nu bör gå vidare med Scientific Advice-proceduren och där diskutera mer detaljerade planer för den nästa kliniska fasen – fas IIb.

Under årets tredje kvartal startade vi som planerat affärsutveclingen internationellt med fokus på Bolagets affärsmodell. Vi har under perioden lagt ner betydligt fler resurser på detta arbete och vi deltog i september på Nordic Life Science Days, Nordens största partnerkonferens för life science-industrin, som hölls i Malmö i år. Evenemanget är en naturlig plats för intressenter inom industrin att träffas och diskutera branschen och intressanta projekt. Intresset för RhoVacs cancervaccinprojekt var stort och vi fick möjlighet att presentera projektets status samt planer för nästa utvecklingsfas för en rad internationella pharma-företag. Härutöver presenterade vi samma månad på Aktiedagen i Göteborg och kommer den 16 november att delta på Sedermeradagen i Stockholm.

Under perioden som gått har vi glädjande kunnat meddela att RhoVac skrivit kontrakt med Lunds universitet om forskningssamarbete kring cancerstamceller och uttrycket av proteinet RhoC i cancerstamcellerna. RhoVac ska i detta samarbete undersöka om RhoC är överuttryckt i prostatacancerstamceller. Genom samarbetet med Lunds universitet ges vi större kunskap om cancerstamceller generellt och mera specifikt om prostatacancerstamceller. Härigenom kan vi utvärdera om RhoVacs cancervaccin kan vara en potentiell behandling mot resistent prostatacancer genom eliminering av cancerstamceller förutom metastatiska prostatacancerceller.

Anders Ljungqvist

VD – RhoVac AB 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar