Idag inleds teckningstiden i RhoVac AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 21 januari 2016, inleds teckningstiden i RhoVac AB:s (”RhoVac”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden avslutas den 4 februari 2016. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. Fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillför bolaget ytterligare cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader, i ett senare skede. RhoVac har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av den initiala emissionslikviden.


RhoVac – utveckling av terapeutiska cancervacciner
RhoVac bedriver forskning och utveckling av terapeutiska cancervacciner. Huvudkandidaten RV001 riktas mot det överuttryck av RhoC som genereras i cancerceller med metastaserande potential. Mot bakgrunden att många sorters cancer kan bilda metastaser har RV001 potential att nå ett brett behandlingsområde. RhoVacs koncept innebär att eliminera metastaserande cancerceller – inte själva modertumören, eftersom RhoC inte finns överuttryckt i modertumören. Således är bolagets ambition att den produkt som utvecklas ska användas i kombination med annan behandling – det vill säga, modertumören tas bort genom kirurgi, strålning eller med hjälp av kemoterapi och patienten behandlas sedan med det terapeutiska cancervaccinet.

Affärsmodell
RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas I/IIa-studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värde kan byggas i bolaget på bästa sätt, med fokus på värde i relation till utlicensiering eller försäljning av verksamheten.

Motiv för emission
RhoVac genomför nu en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, inför planerad notering på AktieTorget. Motivet för emissionen är att möjliggöra att driva projektet med läkemedelskandidaten RV001 genom en klinisk fas I/IIa-studie, samt genomföra ytterligare fokuserade forskningsaktiviteter för att utvärdera RhoVacs nästa cancerindikation. Den initiala emissionsvolymen om cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader är planerad att finansiera en klinisk fas I/IIa-studie med läkemedelskandidaten RV001 med fokus på indikationen icke-småcellig lungcancer. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs RhoVac ytterligare cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Denna likvid är ämnad att finansiera forskningsaktiviteter för att utvärdera bolagets nästkommande cancerindikation.

Teckningsförbindelser
RhoVac har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av den initiala emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid                                    21 januari – 4 februari 2016.
Teckningskurs                                16,60 SEK per unit, det vill säga 8,30 SEK per aktie. En unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt.
Teckningspost                                 Minsta teckningspost är 300 units, motsvarande 4 980 SEK.
Emissionsvolym                              Erbjudandet omfattar högst 2 450 000 aktier och högst 1 225 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 20 335 000 SEK respektive 10 167 500 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är lika med fastställd högsta nivå, det vill säga 20 335 000 SEK.
Värdering                                        Cirka 37,3 MSEK (pre-money).
Teckningsförbindelser                    Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen.
Marknadsplats                                Styrelsen i bolaget har ansökt om att notera värdepapperna på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 9 mars 2016.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag
Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 8,30 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under en period från och med den 15 november 2016 till och med den 6 december 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 6 december 2016. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar efter periodens sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från RhoVac att delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Se nedanstående schema för bolagets roadshow.

Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan
25 januari 2016,kl. 17.45 – 21.00 Aktiespararna/Sedermera Fondkommission Elite Stadshotellet,Stora Torget, Västerås www.aktiespararna.se/sajt/kontakt/lokalavdelningar/lok/aktiespararna/Vasteras/Lokala-aktiviteter/stor-investerarkvall-i-samarbete-med-sedermera-fondkommission-mandagen-25-januari/
26 januari 2016, kl. 11.45 – 13.00 Sedermera Fondkommission Malmö Börshus,Skeppsbron 2, Malmö anmalan@sedermera.se
27 januari 2016, kl. 10.45 Aktiespararna Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund www.aktiespararna.se/aktiedagenlund

Prospekt, anmälningssedel och teaser
Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.rhovac.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är RhoVacs finansiella rådgivare i samband med listningsemissionen.

För information rörande emissionen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om RhoVac AB, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat befinner sig i slutfasen av preklinik – en klinisk fas I/IIa-studie med fokus på lungcancer är beräknad att inledas under 2016.

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar