Offentliggörande av informationsmemorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

RhoVac AB (publ) (”RhoVac” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 18 maj – 1 juni 2018.

Årsstämman beslutade den 9 maj 2018 att genomföra företrädesemissionen om 24,5 MSEK i syfte att stärka aktiviteter kring affärsutvecklingen. Företrädesemissionen är säkerställd upp till 80 procent genom teckningsåtaganden från ett antal större aktieägare, samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare, samt genom garantiåtaganden från ett fåtal externa investerare. Parter som lämnat garantiåtagande har även ingått teckningsåtagande i emissionen.

Informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på Bolagets hemsida (www.rhovac.se) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Tryckta informationsmemorandum och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111 77, Stockholm.

Tidplan för företrädesemissionen

16 maj 2018 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen
18 maj – 1 juni 2018 Teckningsperiod
18 maj – 30 maj 2018 Handel med teckningsrätter
Omkring 7 juni 2018 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till RhoVac i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar