VD Anders Ljungqvist förlänger lock up-avtal

I samband med RhoVac AB:s (”RhoVac”) notering på AktieTorget den 9 mars 2016 ingick bolagets VD Anders Ljungqvist, genom sitt helägda bolag RQ Solutions ApS, ett så kallat lock up-avtal, genom vilket han åtog sig att inte avyttra mer än maximalt tio procent av RQ Solutions ApS aktieinnehav i bolaget under 12 månader, räknat från första dag för handel på AktieTorget. Ljungqvist har, via RQ Solutions ApS, valt att förlänga lock up-avtalet till samma villkor som tidigare. Lock up-avtalet omfattar det innehav RQ Solutions ApS har i RhoVac den 9 mars 2017 och avtalstiden löper under 12 månader räknat från den 9 mars 2017, vilket är den dag då tidigare ingånget avtal löper ut.

VD Anders Ljungqvist kommenterar

- I januari inledde vi den kliniska fas I/II-studien med primärt syfte att undersöka säkerheten i RV001, och vi går ett spännande år till mötes inom RhoVac. Jag har stark tro på den verksamhet och utveckling vi bedriver och vill illustrera det inte enbart genom mitt faktiska arbete, utan även genom ett stabilt ägande, varför jag valt att förlänga mitt lock up-avtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes primo 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på̊ www.rhovac.com     . 

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar