Generation Z är redo för globalisering

Av David Mills, CEO, Ricoh Europe

År 2020 beräknas antalet människor i den globala medelklassen att uppgå till 3,2 miljarder – en ökning från 1,8 miljarder år 2009. Det kommer att påverka olika affärsverksamheter enormt. Den globala handeln har ökat dubbelt så snabbt som världens BNP sedan 1980. Företag har inte längre råd att ignorera den globala marknaden.

Globaliseringen påverkar i huvudsak tre områden. Det första företagen måste anpassa sig till är den globala kunden som har långtgående förväntningar och lokala krav. Därefter kommer samarbetsförmågan (och tekniken som gör den möjlig) att forma den globala innovations- och idérymden. Och den globala konkurrensen kommer att utmana och förändra vedertagna ledarskapsstrukturer, både för individuella företag och branscher. Lyckligtvis är det så att små till medelstora företag har lättare att dra nytta av de här utmaningarna än stora, mindre agila bolag. Generationen som nu intar arbetsmarknaden, Generation Z, är den bäst förberedda att anamma ny teknik och de nya arbetssätt globaliseringen kräver.

Den globala medelklassens tillväxt kommer att skapa enorma möjligheter för internationella verksamheter. Men när marknader expanderar utanför nationsgränser och kontinenter ökar också mångfalden. Samtidigt som företag erbjuder produkter och tjänster globalt förväntar sig konsumenterna ett lokalt bemötande med relevant och personlig kontakt. Små nischade företag med en djup förståelse för specifika regioner, marknader och kunder kommer att få ett övertag på en så mångfasetterad marknad. Oliver Samwers Rocket Internet arbetar t.ex. med 33 000 anställda i över 30 företag i 110 länder. De lånar ut expertis och ekonomiskt stöd till specialistföretag som har en djup förståelse för specifika marknader.  

Förmågan att ta sig in på utvecklingsmarknader hänger ofta ihop med hur man angriper eller övervinner de sociala problem som hämmat det kommersiella landskapet lokalt. När konsumenter blir medvetna om att de kan välja och vraka tjänster på en global marknad måste företagen arbeta hårdare för att differentiera sig. Ett utländskt företag vinner lättare förtroende och lokala konsumenter om de engagerar sig aktivt i det lokala samhällsansvaret. Engagemanget måste självfallet vara äkta och långsiktigt. Generation Z passar naturligt in i ett mångfasetterat globalt inriktat företag eftersom de anser att företags sociala påverkan är av stor betydelse när de gör karriär. En ny undersökning som Ricoh har gjort avslöjar att fler än dubbelt så många i Generation Z attraheras av företag som kan få dem att känna att de bidrar till något som gör skillnad i världen – 34 procent jämfört med 13 procent i Baby boom-generationen, 14 procent av Generation X och 15 procent av Millennials.

Med globala ekonomier och globala marknader är det naturligt att företag måste glänta på dörren till globala idénätverk. Framgångsrika globala företag måste säkerställa att de använder lokalt utvecklade idéer i sin globala strategi. Det resulterar i att innovation och företags rörlighet/mobilitet blir avgörande. Samarbetsförmåga, både interkontinental och interdepartemental är en integrerad del i ett expanderande globalt företag. Idéer kommer från olika avdelningar på ett företag och alla medarbetare måste ansluta sig till ny teknik för att den ska kunna gynna företagsutvecklingen. Det är här Generation Z är bättre förberedda, för oundvikliga förändringar som kommer att reformera arbetsplatser. Dessa digitala infödingar som växt upp med konstant tillgång till internet är naturbegåvningar när det gäller att arbeta med ny teknik. Nästan tre gånger så många (28 procent fler) i Generation Z attraheras av företag som erbjuder teknik för att underlätta och effektivisera arbetet jämfört med äldre generationer. Och preferensen för personliga möten sjunker från 77 procent bland Baby boom-generationen till 58 procent bland Generation Z.

Digitala arbetssätt som inkluderar samarbetsverktyg kommer att vara norm i det globala företaget. Samtidigt som Generation Z är redo att dra fördel av dessa utmaningar har också små till medelstora företag en naturlig fördel när det gäller digitalisering, som globaliseringen kräver. Vi har sett att 79 procent av företagsledarna i små till medelstora företag anser att deras företag har en fördel framför större bolag eftersom de kan optimera processer snabbare. Gräver vi djupare i den här gemensamma självsäkerheten finner vi att 70 procent av de mindre finansbolagen anser att de har kapacitet att förstå, nyttja och dra fördel av ny teknik snabbare än sina större konkurrenter. Den mindre storleken på små till medelstora företag betyder också att kostnaden, och i förlängningen risken, med att implementera ny teknik minskar. Vilket leder till att dessa företag kan dra nytta av digitaliseringen snabbare.  

I en global verksamhet krävs det en plattare organisation. Centralt placerade chefer kommer att upptäcka att ett effektivt ledarskap är omöjligt i en globalt spridd verksamhet som kräver lokalt självstyre och lokala experter. Med mjukare ledningsstrukturer blir verksamheten mer dynamisk och relevant på lokal nivå. Igen är det Generation Z:s arbetsplatsförväntningar som stämmer bäst överens med den här utvecklingen. Bortsett från lönen så attraheras yngre generationer av balans mellan arbets- och privatliv (48 procent) och flexibel arbetstid (42 procent). Ett arbetssätt som tyder på en frigörelse från traditionella ledningsstrukturer och större självständighet för individuella medarbetare.

Nästa steg i globaliseringen kommer att innebära stora utmaningar för moderna företag men möjligheterna och fördelarna med att ta sig över dessa hinder bjuder på en lika stor ökad lönsamhet. Fördelarna inkluderar de säljfördelar en tillgång till en global kunddatabas ger, de kostnadsbesparingar som fås av att implementera en global marknadskommunikation och de innovationsvinningar som ett sådant effektiviserat samarbete innebär. Mindre företags flexibilitet och mobilitet gör att de har ett naturligt försprång på den globala marknaden. Kombinerat med en bredare och plattare ledningsstruktur än traditionella industrier på den globala skalan. På liknande sätt kommer Generation Z att känna sig mer redo att anta, och ha rätt inställning, till globala arbetssätt än äldre generationer. Om små till medelstora företag kan identifiera och förutse dessa fördelar i sin verksamhet. Och samtidigt dra nytta av Generation Z:s kompetens på ett effektivt sätt är de rätt positionerade att skörda fördelarna i den globala marknadens utveckling.

För ytterligare information, kontakta: 
Jack Gibson, Corporate Communications Executive, Ricoh Europe PLC 
Tel: +44 (0) 203 033 3766, E-post: press@ricoh-europe.com

Magnus Christerson, Marketing Director, Ricoh Sverige AB 
Tel: 08-734 33 00, E-post: magnus.christerson@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope    
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh | 
Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2015, Ricoh Group had worldwide sales of 2,231 billion yen (approx. 18.5 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit: www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Media

Media