Ricohs nya mål syftar till att lösa sociala utmaningar – följer FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet

Solna, 3 maj 2017
Ricoh Company Ltd sätter nya mål som stärker engagemanget ytterligare för att främja hållbar utveckling både i den egna verksamheten och i samhället i stort. Ricoh förbinder sig till att använda 100 procent förnybar energi år 2050 och blir första japanska företaget att ansluta sig till RE100.

Ricoh startade sin 19:e treåriga strategiplan (Mid-Term Management Plan) april 2017 och kopplar den till FN:s 17 globala hållbarhetsmål som syftar till att motverka de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar vår planet står inför. I planen inkluderas fem viktiga punkter och nya miljömål som inkluderar en nollvision gällande utsläpp av växthusgaser år 2050. Dessutom är Ricoh det första japanska företaget att gå med i RE100, ett globalt initiativ för inflytelserika företag som är engagerade i 100 procent förnybar energi och som arbetar för att massivt öka efterfrågan på - och leveranser av - förnybar energi. Genom att ansluta sig till RE100 åtar sig Ricoh att använda minst 30 procent förnybar energi år 2030 och 100 procent år 2050.

Ricoh strävar efter att skapa nya marknader och värdeerbjudanden genom att uppmärksamma sociala frågor och anta utmaningen att lösa dem samtidigt som social utveckling och Ricohs egna affärsutveckling uppnås. De fem punkterna Ricoh kommer att satsa på är:

1. Produktivitetsförbättring
Hållbar ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd, och kontinuerliga produktivitetsförbättringar behövs i alla branscher. Ricoh har bidragit till att förbättra produktiviteten på dagens arbets­platser genom innovativ teknik och olika typer av tjänster. Nu ska Ricoh genomföra den här typen av arbetsplatsinnovationer i den egna verksamheten, inklusive främja arbetssätt som innebär att medarbetare kan vara mobila och arbeta var som helst, och skapa en miljö där olika talanger kan utvecklas.

2. Intelligensskapande 
För att uppnå hållbar utveckling för samhället är kreativitet och innovation oerhört viktigt, det är helt nödvändigt att främja dessa element. Ricoh kommer att arbeta med kunder för att förändra deras arbetsplatser med avancerad teknik och olika tjänster. Ricoh kommer att stödja intelligens­skapande genom att göra det möjligt för människor att arbeta smartare.

3. Högre livskvalitet 
Det finns ett behov av ett samhälle där alla människor kan samexistera i en säker och hälsosam miljö. Ett samhälle som gör det möjligt för alla att leva ut sin fulla potential. Det är också viktigt att skapa hållbara städer som utgör grunden för denna miljö, och utveckla och hantera bostads­områden som uppfyller detta.

Ricoh kommer att tillhandahålla lösningar för hälso- och sjukvård samt utbildning genom att använda den teknik och kompetens Ricoh har utvecklat och samlat på sig under många år och därmed bidra till att förbättra kvaliteten på människors liv genom ett ständigt stöd till samhälls­utveckling.

4. Ett samhälle utan koldioxidutsläpp 
Parisavtalet föreskriver att det är nödvändigt att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och att nettoutsläppen av växthusgaser globalt ska vara noll under andra hälften av detta sekel. Ricoh kommer att sträva efter att nå nollvisionen gällande växthusgaser från egen verksamhet genom omfattande energibesparande åtgärder och användning av förnybar energi. Ricoh kommer också att sträva efter att skapa ett samhälle fritt från koldioxidutsläpp genom att erbjuda mycket energieffektiva produkter och lösningar och aktivt uppmuntra affärspartners att göra detsamma.

5. Cirkulär ekonomi 
För att använda naturens resurser effektivt och hållbart krävs både återvinning och resurs­besparingar. Ricoh kommer att bidra till att förverkliga en cirkulär ekonomi genom att främja insamling och återvinning av förbrukade produkter och användning av återvunna resurser globalt.

– Ricoh satsar på kontinuerlig tillväxt, som ansvarstagande arbetsgivare och företagspartner, både för våra kunder och för samhället i stort och vår miljödeklaration tydliggör vårt fokus på miljöfrågor och vår handlingsplan. Nu när vårt globala team inleder arbetet med de nya åtgärderna beskrivna i vår nya strategiplan (MTP19) kommer vi att fokusera på att bidra till samhällsutvecklingen genom att göra det möjligt att dra nytta av smartare och mera miljö­anpassade arbetssätt. Dagens tillkännagivanden anpassar Ricohs redan konkreta mål ytterligare efter dessa ideal, säger Nina Palm, Senior Compliance & CSR Coordinator, Ricoh Sverige.

– Vi är glada att välkomna Ricoh, den första RE100-medlemmen med huvudkontor i Japan, ett land känt för sin teknik och med stor potential inom förnybara energikällor. Ricohs engagemang för hundraprocentigt förnybar energi skickar en tydlig signal om att efterfrågan ökar globalt. Vi ser fram emot att arbeta med det här ledande företaget och dela den gemensamma kunskapen som finns hos RE100:s medlemmar och hjälpa dem att nå sina ambitioner kring förnybar energi, säger Sam Kimmins, Head of the RE100.

I och med lanseringen av den 19:e strategiplanen (MTP19) så har Ricoh fastställt fem viktiga punkter att fokusera på, baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling som antagits av världens stats- och regeringschefer, samt Ricohkoncernens uttalade strategi- och verksamhetsplan. 

Höjdpunkter i Ricohs nya miljömål:

  • Ricoh kommer att sätta nya mål för 2030 baserade på Parisavtalet, som antogs förra året.
  • Ricoh kommer att sträva efter en nollvision gällande utsläpp av växthusgaser år 2050. Ricoh skapade sin miljödeklaration för att uppnå dessa mål och kommer aktivt att främja energibesparande åtgärder och använda förnybar energi.
  • För att främja användning av förnybar energi blev Ricoh det första japanska företaget att ansluta sig till RE100.
  • Genom att ansluta sig till RE100 har Ricoh åtagit sig att använda minst 30 % förnybar energi år 2030 och 100 % år 2050.
  • När det gäller utsläpp av växthusgaser från andra källor än Ricoh kommer företaget att bidra till att skapa ett samhälle utan koldioxidutsläpp genom att sträva efter att förbättra energieffektiviteten hos våra produkter och även genom att uppmuntra affärspartners och kunder att samarbeta.


Ricoh-koncernens miljödeklaration 
Ricoh Group arbetar proaktivt för att reducera miljöpåverkan och strävar efter att förbättra jordens återhämtningsförmåga för att uppnå ett samhälle utan koldioxidutsläpp och en cirkulär ekonomi.

Ricoh Group – miljömål 
 
Förebyggande åtgärder för global uppvärmning
 
Mål för 2050 
- Strävar efter en nollvision för utsläpp av växthusgaser genom hela värdekedjan

Mål för 2030*¹ 
- Steg 1 och 2: minska växtgasutsläppen med 30 % jämfört med 2015 års nivå 
- Steg 3: En minskning på 15 % jämfört med 2015 års nivå (inköp, användning och logistikkategorier)

Resursbevarande åtgärder 
Mål för 2050 
- Resursbesparing*² för produkttillverkning: 93 % 

Mål för 2030 
- Resursbesparing för produkttillverkning: 50 %

*1 Mål för utsläpp av växthusgaser 2030 
Steg 1: Alla direkta utsläpp av växthusgaser från företagets egna fabriker, kontor, fordon etc. 
Steg 2: Indirekta växthusgasutsläpp från förbrukning av el och värme, inköpt av företaget 
Steg 3: Utsläpp i affärsverksamhetens leverantörskedja (exkluderar steg 1 och 2) 
30 procentig minskning: Representerar reduktionsnivåerna enligt RCP2.6, vilket är ett scenario för att hålla nere temperaturökningen till långt under 2 grader i framtiden, som presenterades av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

*2 Resursbesparing 
Värden beräknas genom att dela minskningen av nya resurser med den totala resursanvändningen.

Företagsnamn och produktnamn i detta pressmeddelande är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. 

För ytterligare information, kontakta: 
Nina Palm, Senior Compliance & CSR Coordinator, Ricoh Sverige AB   
Tel: 08-734 19 26, e-post: nina.palm@ricoh.se

Magnus Christerson, Marketing Director, Ricoh Sverige AB 
Tel: 08-734 18 68, E-post: magnus.christerson@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab    
Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh
Ricoh is a global technology company that has been transforming the way people work for more than 80 years. Under its corporate tagline – imagine. change. – Ricoh continues to empower companies and individuals with services and technologies that inspire innovation, enhance sustainability and boost business growth. These include document management systems, IT services, production print solutions, visual communications systems, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ending March 2016, Ricoh Group had worldwide sales of 2,209 billion yen (approx. 19.6 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Citat

Ricoh satsar på kontinuerlig tillväxt, som ansvarstagande arbetsgivare och företagspartner, både för våra kunder och för samhället i stort och vår miljödeklaration tydliggör vårt fokus på miljöfrågor och vår handlingsplan. Nu när vårt globala team inleder arbetet med de nya åtgärderna beskrivna i vår nya strategiplan (MTP19) kommer vi att fokusera på att bidra till samhällsutvecklingen genom att göra det möjligt att dra nytta av smartare och mera miljö-anpassade arbetssätt. Dagens tillkännagivanden anpassar Ricohs redan konkreta mål ytterligare efter dessa ideal.
Nina Palm, Senior Compliance & CSR Coordinator, Ricoh Sverige.