Undersökning redovisar framtida effekter av tekniken i näringslivet

Ricoh 20 mars 2012 – Ricoh och the Economist Intelligence Unit (EIU) presenterar en djupgående rapport som visar hur teknikutvecklingen väsentligt kommer påverka organisationers affärsmodeller och metoder från och med idag och fram till 2020. Rapporten visar att utvecklingen av dagens teknik kommer att påverka företagsmodeller och praxis även nästa årtionde. Företagen kommer inte att kunna undvika de störande men ändå vitaliserande effekterna av ny teknik. De företag som har flexibla processer, smidiga strukturer och rätt redskap för sina anställda och kunder kommer anpassa sig snabbt och kommer dessutom uppleva teknikstyrande förändringar som uppfriskande och möjliggörande.

De främsta orsakerna till att företagen har möjlighet att göra teknikbaserade förändringar är att billig datorkraft har ökat samt att lagring och bandbredd nu kan fås via molntjänster. Det framkommer också att man vill fortsätta samla allt större datavolymer från fler håll vid allt högre hastigheter – en trend som fått namnet ”Big Data”. Dessutom tillkommer den ökade användningen av videobaserad kommunikation, sociala medier och andra verktyg som blir allt vanligare i affärslivet. Intressant nog finns redan tekniken och ny kommer att utvecklas, men det är sättet som den aktuella tekniken används som kommer att driva fram radikala förändringar av affärsmodellerna.

- Det är inte nödvändigtvis ny teknik i sig som kommer hjälpa företagen att genomföra de förändringar som krävs för att överleva och växa, säger Mia Hussner, CIO, Ricoh Sverige AB. Det är affärsprocesserna bakom tekniken som måste ses över och optimeras för att det ska finnas något verkligt affärsvärde. Centralt är att ett företag måste se till att processerna förser de anställda med information, möjliggör bättre samarbete och uppmuntrar till kunskapsdelning. Företagsledare måste välja partners som kan hjälpa dem att genomföra förändringarna på ett effektivt sätt. Det är inte längre hållbart att införa ny teknik för att nå kortsiktiga effektivitetsvinster.

Något som lyfts fram i rapporten är att förändringar inom processer och metoder är mera livsnödvändiga för affärsmodeller än teknikbaserade förändringar. Apples webbaserade App Store som lanserades 2008 grundades inte på någon ny teknik, den var ett nytänk som baserades på redan tillgängliga programvaror som marknadsfördes och spreds, vilket landade i att man utvecklade effektivare processer och en effektivare plattform. Även bl.a. eBay och Facebook har skapat nya affärsområden med befintlig teknik och de är idag marknadsledande på sina områden.

Andra viktiga slutsatser:

  • Få branscher kommer att vara immuna mot de effekter ny teknik medför. Sex av tio tillfrågade företagsledare håller med om att den befintliga vertikala marknaden som deras organisation tillhör idag inte kommer att se likadan ut 2020.
  • "Big Data" blir en affärsmöjlighet för dem som behärskar det. EU-kommissionen uppskattar att datahanteringen ensamt kan tillföra 40 miljarder euro årligen till den europeiska ekonomin genom att stimulera tillväxten av nya informationstjänster.
  • I takt med att transaktioner automatiseras och samarbeten blir mer virtuella kommer behovet av fysiska lokaler och kontor att förändras. Precis som bankärenden idag är mer eller mindre automatiserade och bankbranschen går mot en mera rådgivande roll, kommer många andra kundtjänstbranscher genomgå samma förändring.
  • År 2020 förväntas kunderna utmanövrera traditionell FoU som den främsta källan för idéer till nya produkter och tjänster. Respondenter tror också att till dess kommer kunderna att vara nästa lika viktiga som de anställda även när det gäller idéer för företagets processutveckling.
  • Det kommer att ske en övergång mot decentraliserat beslutfattande – 63 procent av de tillfrågade företagsledarna förutspår en förändring mot en mer decentraliserad affärsmodell och att det beslutsfattande ansvaret kommer att flyttas över från centrala ledningsgrupper till enskilda anställda.
  • 2020 års organisationer kommer att vara mer transparenta än någonsin. Företag kommer få svårt att dölja dålig service, höga priser eller impopulära metoder framöver eftersom tekniken gör dem mer synliga för slutanvändarna än tidigare.

Rapporten som heter The future of technology disruption in business (Framtida effekter av teknik i näringslivet) har hämtat information från två undersökningar. Först en global undersökning som genomfördes i september 2011, där 567 företagsledare deltog. Alla respondenter var chefer i ledningspositioner och nästan hälften (46 procent) kom från styrelser eller ledningsgrupper. Svaren kom från många olika sektorer, däribland finanssektorn, statlig och offentlig sektor (inklusive hälso- och sjukvård), utbildningsväsendet, tjänstesektorn, tekniksektorn och produktions­sektorn. 43 procent av de som deltog har en årsinkomst på US$500m eller mer. En rad djupgående intervjuer gjordes också med ledande teknik- och företagsutvecklare, precis som med företagsledare från andra branscher.

Hela rapporten och/eller en sammanfattning kan laddas ner från http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/thenextdecade/newera. 

Framtida effekter av ny teknik kommer också att diskuteras på konferensen the Technology Frontiers den 22-23 mars. Se den online på http://economistconferences.wavecastpro.com/technologyfrontiers

För mer information, kontakta:

Ricoh Sverige AB
Mia Hussner
CIO
+46 (0)8 734 19 47
mia.hussner@ricoh.se
www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Marketing, Strategy & Communication
+46 (0)8 734 18 68
magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Registrera dig på Ricohs media center på: www.ricoh-europe.com/press 

www.facebook.com/ricoheurope
 
www.twitter.com/ricoheurope

Om Ricoh
Ricoh Company, LTD (Ricoh Company) är ett Fortune 500-företag som specialiserar sig på teknik och tjänster för effektivisering av dokumentintensiva affärsprocesser. Effektiviseringen uppnås via Ricohs expertis inom Managed Document Services, Production Printing, Office Solutions och IT Services. Genom att samarbeta med Ricoh kan företag effektivisera sina arbetsmetoder, öka sin lönsamhet och dela sina kunskaper inom sina organisationer mer effektivt. Med cirka 109 000 medarbetare världen över bedriver företaget verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika, Stillahavsregionen, Kina och Japan.

Ricoh Europe Holdings PLC är ett börsnoterat aktiebolag och Ricoh Company EMEA:s huvudkontor med verksamhet i London, Storbritannien och Amstelveen, Nederländerna. För räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011 uppgick intäkterna från Ricohs EMEA-verksamhet till 413,9 miljarder YEN (ca 3,5 miljarder euro enligt US Federal Reserves växelkurs 31 mars 2011). Ricoh Companys globala försäljning uppgick till totalt 1 942 miljarder YEN (ca 16,4 miljarder euro enligt US Federal Reserves växelkurs 31 mars 2011) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011.

Om Ricoh Sverige
Ricoh Sverige AB är ett ledande företag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster samt utskriftshantering för kontor och produktion. Ricoh Sverige har cirka 700 anställda i en rikstäckande organisation med verksamhet på 26 orter och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgår till cirka 1 500 miljoner SEK.

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Media

Media