Ideella organisationer inom kulturmiljöområdet får dela på 4,5 miljoner

– Det ideella engagemanget för kulturarvet omfattar hundratusentals människor i Sverige. Vi vill med detta bidrag stötta dem i arbetet med att vårda och göra kulturarvet tillgängligt och levande för en bred allmänhet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

I år är det totalt 28 organisationer som sökt varav 18 har beviljats bidrag från Riksantikvarieämbetet. Bidraget, som ska användas för den långsiktiga verksamheten, möjliggör för de ideella organisationerna att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen nås genom frivilliga insatser. För kulturmiljövårdens del handlar det om att vårda, ta hand om och tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten.

Några av de organisationer som fått del av årets bidrag:

Sveriges Hembygdsförbund organiserar den svenska hembygdsrörelsen. Hembygdsrörelsen bedriver en mångskiftande verksamhet som kännetecknas av intresset för det lokala, för platsens historia, kulturmiljö och sociala liv.

ArbetSam är Sveriges största museiförening med 450 medlemmar. De arbetar för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor.

Museibanornas riksorganisation är en paraplyorganisation för landets omkring 20 museijärnvägar (och museispårvägar) och har som sin huvuduppgift att företräda museiföreningarna i frågor där museijärnvägarna har gemensamma intressen.

Svensk flyghistorisk förening spelar en ledande roll i arbetet att sprida kunskap om svensk flyghistoria i Sverige och i utlandet.

Se alla som fått bidrag 2013

Mer fakta om bidraget till ideella organisationer

Fler bidrag som Riksantikvarieämbetet fördelar

Kontakt:
Eva Waldén Selin, handläggare, 08-5191 8537
Maria Jansson, pressansvarig, tel: 0708-83 8027

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.