Skyddsbestämmelser klara för det statliga byggnadsminnet Axel Hambergs forskarhyddor

Den 15 oktober 2015 beslutade regeringen att förklara Axel Hambergs forskarhyddor i Sareks nationalpark som statliga byggnadsminnen. Nu har Riksantikvarieämbetet beslutat om vilka skyddsbestämmelser som ska gälla för de sammanlagt fyra hyddorna. Byggnaderna får vare sig rivas, förflyttas eller förändras så att de kulturhistoriska värdena minskar.

Beslutet om skyddsbestämmelser innebär bland annat att området kring hyddorna inte får rivas eller flyttas. Området kring hyddorna får inte bebyggas ytterligare, byggnaderna ska vårdas och underhållas så att de inte förfaller och underhåll utföras så att byggnadernas kulturhistoriska värden inte minskar.

Ingrepp i planlösning eller i de fasta inventarierna får inte heller göras. När det gäller den kvarvarande mätutrustningen ska den i möjligaste mån bevaras på plats och underhållas. Beslutet fattades av riksantikvarie Lars Amréus måndagen den 18 januari 2016.

Om förändringar skulle bryta mot något av detta måste ansökan om tillstånd göras hos Riksantikvarieämbetet.

Naturvårdsverket står som fastighetsägare för forskarhyddorna.

Axel Hambergs forskarhyddor

Professor Axel Hambergs forskarhyddor från tidigt 1900-tal är viktiga ur både vetenskapshistorisk och kulturhistorisk synvinkel och är en del av världsarvet Laponia. Byggnadsminnesförklaringen omfattar fyra anläggningar med byggnader och mätutrustning.

Mer utförlig information om Axel Hambergs forskarhyddor finns här: http://www.axelhamberg.se/default.aspx?pageid=2144

Statliga byggnadsminnen

Regeringen beslutar efter förslag från Riksantikvarieämbetet om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne. Skyddsbestämmelser anger på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.

Avsikten med byggnadsminnesförklaringen är att garantera ett långsiktigt bevarande och underhåll av hög kvalitet men även att tillgängliggöra byggnader och miljöer så att människor nu och i framtiden ska kunna få del av historiska kunskaper och upplevelser.

Kontakt:
Jan Karlsson, handläggare, tel: 0708-83 8010
Emil Schön, pressansvarig, tel: 0708-83 8027

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.