Arbetet mot diskriminering behöver bli mer proaktivt och förebyggande

Diskrimineringsombudsmannens arbete har till stor del inriktats mot att handlägga enskilda ärenden. Detta har gått ut över arbetet med att förebygga olika typer av diskriminering i samhället. En granskning från Riksrevisionen visar att det behövs mer kunskap och en bättre riskanalys för att arbetet mot diskriminering ska få effekt.

Riksrevisionen har granskat orsakerna till att Diskrimineringsombudsmannen, DO, de första åren haft problem med att genomföra hela sitt uppdrag. DO kan företräda enskilda i diskrimineringsärenden och ska dessutom genom tillsyn och andra åtgärder verka för att förebygga diskriminering i samhället.

Den samlade bilden är att DO har lagt stora resurser på att hantera ärenden om diskriminering som kommit in från enskilda individer. Det har påverkat DO:s möjligheter att arbeta proaktivt mot diskriminering och tillsynen över aktiva åtgärder och det främjande arbetet har fått stå tillbaka. Riksrevisionens granskning visar att DO fortfarande står inför ett antal strategiska utmaningar som handlar om hur myndigheten ska få balans mellan sina olika uppgifter. Myndigheten behöver bland annat utveckla metoder för att återkommande inhämta kunskap och analysera utvecklingen över tid när det gäller diskriminering. Kunskapen om var i samhället riskerna för diskriminering är störst, vilka uttryck den tar och om den ökar eller minskar kan också bli bättre.

– Det behövs mer kunskap och en bättre riskanalys för att diskrimineringsarbetet ska få större effekt och på sikt förebygga olika former av diskriminering i samhället, säger riksrevisor Gudrun Antemar.

Riksrevisionen rekommenderar att DO fortsätter att utveckla metoder för att inhämta kunskap om och analysera utvecklingen när det gäller diskriminering och att prioritera mellan olika uppdrag och att regeringen följer upp DO:s arbete i dessa avseenden.

Bakgrund: År 2009 trädde en ny samlad diskrimineringslag ikraft och den nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) skapades. Ett syfte var att arbetet mot diskriminering skulle få ett tydligare och starkare genomslag. Men under DO:s första år har det funnits flera problem kopplade till verksamheten, bland annat har JO kritiserat DO för brister i handläggningen och långa handläggningstider.

Rapporttitel: DO och diskrimineringsfrågorna (RiR 2012:3)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Gudrun Antemar

Projektledare: Charlotta Gustafsson, 08-5171 41 68

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

 

Taggar:

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar