Brister i Försäkringskassans beslutsunderlag

Försäkringskassan beslutar ofta om sjukpenning på otillräckliga underlag och insatser genomförs dessutom sent. Resultatet är en handläggning som fungerar ineffektivt och riskerar drabba de försäkrade negativt.

– Jag rekommenderar Försäkringskassan att säkerställa tillräckligt beslutsunderlag i ett tidigt skede vid varje beslut om sjukpenning. Försäkringskassan bör också analysera skillnader i beslut och handläggningstider mellan olika grupper. Ytterst är det fråga om de försäkrades rätt till korrekta och snabba beslut och likvärdig behandling, säger riksrevisor Karin Lindell. Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassan har tillgång till underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. I granskningen har även studerats om det finns skillnader i beslut och beslutsunderlag mellan olika grupper. Granskningen visar att beslutsunderlag tas fram påfallande sent i sjukskrivningsprocessen. Försäkringskassan beslutar i stor utsträckning om sjukpenning utan att ha den information som ska finnas inför beslut. Till exempel är minst en av sju obligatoriska uppgifter i medicinska underlag bristfällig i 73 procent av de granskade ärendena. I många sjukpenningärenden saknas andra typer av beslutsunderlag utöver sjukförsäkran och medicinskt underlag. Riksrevisionens bedömning är därför att Försäkringskassan vid beslut om sjukpenning ofta saknar underlag av tillräcklig kvalitet. Granskningen visar också att det finns skillnader mellan olika grupper både vad gäller Försäkringskassans beslut och beslutsunderlag. Resultaten visar exempelvis att höginkomsttagare i högre utsträckning får sina sjukpenningansökningar beviljade, jämfört med låginkomsttagare. Utifrån granskningen kan Riksrevisionen dock inte dra några slutsatser om vad skillnaderna beror på. Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att analysera detta. Bakgrund: Den allmänna sjukförsäkringens utbetalning av sjukpenning och rehabiliteringspenning uppgick 2008 till närmare 25 miljarder kronor och de administrativa utgifterna uppgick till 3 miljarder kronor. Totalt fick ca 163 000 personer sjuk- eller rehabiliteringspenning under december 2008. Försäkringskassan ansvarar för handläggningen av sjukförsäkringsärenden. Regeringen är ytterst ansvarig, bl.a. för att följa upp försäkringens effektivitet. Rapporttitel: Beslut om sjukpenning – har Försäkringskassan tillräckliga underlag? (RiR 2009:7) Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se Riksrevisor: Karin Lindell, 08-517 144 40 Projektledare: Sofia Lidström, 08-517 142 61

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar