Energideklarationer ger få råd för pengarna

En effektivitetsgranskning från Riksrevisionen visar att regeringen, Boverket och Swedac inte har gett tillräckliga förutsättningar för att energideklarationerna ska främja energibesparingar. Deklarationerna innehåller få råd och kvaliteten varierar.

Energideklarationer ska främja energibesparingar i bebyggelse genom att innehålla råd om hur byggnader kan bli mer energieffektiva. Systemet bygger på EU-lagstiftning och skulle ha varit helt infört den 4 januari 2009. Riksrevisionen har redan nu granskat införandet av energideklarationer i Sverige. Riksrevisionens granskning visar att införandet av energideklarationerna är kraftigt försenat. Dessutom innehåller endast hälften av energideklarationerna några råd. Regeringen, Boverket och Swedac har inte heller fokuserat tillräckligt på att säkerställa en hög kvalitet på deklarationerna och de rekommendationer som lämnas i dem. Istället har regeringen och Boverket tagit fram onödigt komplicerade regler och procedurer. Detta har lett till problem för fastighetsägarna och energiexperterna att följa lagstiftningen. Swedac har främst inriktat sina kontroller på att procedurer följs och mindre på att innehållet i deklarationerna är korrekt. De otydliga reglerna och de otillräckliga kontrollerna har lett till att många deklarationer inte håller tillräckligt hög kvalitet. Fastighetsägarnas utgifter för energideklarationerna beräknas uppgå till ungefär 700 miljoner kronor per år. – Staten kräver att de flesta fastighetsägare köper energideklarationer. Det är därför viktigt att regeringen förtydligar lagstiftningen så att den blir enkel att följa och att regeringen säkerställer att deklarationerna håller hög kvalitet. I så fall är chansen större att energideklarationerna uppfyller sitt syfte på ett effektivt sätt, säger riksrevisor Claes Norgren. Bakgrund: Från och med 2009 ska de flesta större byggnader och alla enfamiljshus som säljs vara energideklarerade. Energideklarationerna bygger på ett EG-direktiv, men direktivet ger Sverige stort utrymme att bestämma utformningen av det svenska systemet med energideklarationer. Riksdagen, regeringen och Boverket bestämmer de svenska reglerna för systemet. Boverket ska också föra ett register över samtliga energideklarationer. Swedac ska kontrollera att de energiexperter som utför deklarationerna är kvalificerade och oberoende. Av cirka 350 000 deklarationspliktiga byggnader hade cirka 50 000 deklarerats vid utgången av 2008. Från och med januari 2009 tillkommer dessutom cirka 50 000 enfamiljshus som säljs och nybyggnationer som ska deklareras per år. Rapporttitel: Energideklarationer – få råd för pengarna (RiR 2009:6) Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se Riksrevisor: Claes Norgren, 08-517 140 30 Projektledare: Adam Sandebring, 08-517 140 59, 073-445 20 59

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar