Försvarsmaktens bemanning i obalans

Försvarsmaktens personalförsörjning har ännu inte anpassats så att den svarar mot myndighetens uppgifter. En ny granskning från Riksrevisionen visar att situationen är allvarlig. Problemen riskerar leda till en försämrad militär förmåga.

Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens försörjning av yrkesofficerare under 2005-2008. Granskningen har skett mot bakgrund av Försvarsmaktens huvuduppgifter att försvara Sveriges territorium mot militära angrepp och att hantera konflikter i omvärlden genom internationella insatser. Granskningen visar att bemanningen av Försvarsmaktens organisation inte svarar mot myndighetens behov för att kunna lösa sina uppgifter. Det saknas personal knuten till kärnverksamheten, det vill säga till insatser och utbildning av förband. Ålders- och befälsstrukturen är i obalans och har försämrats under senare år. Under 2000-talet har medelåldern stigit bland officerarna. 2008 var medelåldern drygt 42 år. Obalanserna beror på att Försvarsmakten har haft svårt att genomföra effektiva förändringar i personalstyrkan. Samtidigt har myndigheten problem med att effektivt styra och utnyttja sina personella resurser. Karriärvägarna för yrkesofficerare överensstämmer inte på ett tydligt sätt med myndighetens behov. Fortfarande är få yrkesofficerare skyldiga att tjänstgöra i Utlandsstyrkan. Sammantaget har Försvarsmaktens förband lidit brist på personal. Detta har inneburit svårigheter att bemanna utbildningsverksamheten och utlandsinsatserna. Riksrevisionen menar att bristen på kompetenser riskerar urholka Försvarsmaktens förmåga. – Det är viktigt att regeringen kommer tillrätta med Försvarsmaktens bristande personalförsörjning, så att försvaret kan behålla och utveckla sin förmåga, säger riksrevisor Claes Norgren. Bakgrund: Försvarsmaktens personalkostnader uppgick 2008 till cirka 11 miljarder kronor per år, vilket motsvarar nära en tredjedel av myndighetens totala kostnader. Sedan drygt ett decennium pågår en omstrukturering av Försvarsmakten, från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Myndighetens organisation har krympt och såväl personal som materiella resurser har avvecklats. Rapporttitel: Försvarsmaktens personalförsörjning – med fokus på officersförsörjningen (RiR 2009:11) Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se Ansvarig riksrevisor: Claes Norgren, 08-517 140 30 Projektledare: Johan Ågren, 08-517 140 53, 073-445 20 53

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar