Högre krav bör ställas på Sjunde AP-fondens förvaltning av premiepensionen

Sjunde AP-fondens förvaltning kan förbättras så att den bättre svarar mot de krav som fondens tre miljoner sparare kan ställa. Det är svårt för spararna att bedöma vilken avkastning de kan förvänta sig och sparandet omfattas inte av motsvarande skyddsregler som övrigt premiepensionssparande.

 

Riksrevisionen har granskat Sjunde AP-fondens förvaltning av premiepensionens förvalsalternativ under perioden 2000 - 2012. Sjunde AP-fonden förvaltar totalt över 130 miljarder kronor och är den största premiepensionsförvaltaren.

Granskningen visar att fondens förvaltning kan förbättras. Riksrevisionen anser att den passiva förvaltningen är kostnadseffektiv, men ifrågasätter värdet av den aktiva förvaltningen som haft begränsad nytta för spararna. Det mål som fonden formulerat ger inte spararna tillräcklig vägledning om hur stor avkastning som kan förväntas och är även svårt att utvärdera. Spararna bör kunna förvänta sig att sparandet i förvalsalternativet utvecklas bättre än inkomstpensionen sett över en längre tid. Fonden behöver analysera placeringsstrategin ur ett pensionärsperspektiv för att se vilka konsekvenser stora variationer i avkastning kan ha för framtida pensionärers pensionsutbetalningar.

Förvaltningen har inte heller levt upp till de krav spararna kan ställa på intern styrning och kontroll. Bland annat har brister i riskhantering lett till att fonden brutit mot interna och legala riskbegränsningar och fonden har fått betala en straffavgift till Finansinspektionen. Som det är idag omfattas inte det statliga förvalsalternativet av samma skyddsregler som de privata fondbolagen. Styrelsen har under senare år vidtagit åtgärder för att förbättra fondens styrning och kontroll men enligt Riksrevisionen återstår en del förbättringsarbete.

– Spararna bör få bättre möjlighet att bedöma om avkastningen står i relation till risktagandet. De ska också kunna förvänta sig ordning och reda i förvaltningen av deras pensionspengar. Det är inte rimligt att det statliga förvalsalternativet har sämre skyddsregler än övriga förvaltare av premiepensionen, säger riksrevisor Jan Landahl.

Bakgrund: Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Riksdagen har bestämt att Sjunde AP-fonden ska erbjuda ett sparalternativ för de som inte vill göra ett eget val för sin premiepension, ett förvalsalternativ. 2010 genomförde Sjunde AP-fonden en större förändring av förvalsalternativet som innebär en ökad risk under intjänandeperioden och att förvalsalternativet kan väljas aktivt.

Rapporttitel: Sjunde AP-fonden – svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav? (RiR 2013:14)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Jan Landahl

Projektledare: Nanna Risberg-Lindstedt, 08-5171 42 48

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

Taggar:

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera