Klimatforskningen skulle kunna bidra mer till minskade utsläpp

Klimatforskningen har fått ökade medel under senare år och tilldelades 2 miljarder kronor under 2010. Ändå är det oklart om forskningen faktiskt stöder klimatmålen och bidrar till minskade utsläpp. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Klimatforskning är väsentlig för att uppnå klimatmålen. Riksrevisionen har granskat svensk klimatforskning – hur mycket pengar forskningen får, vilka områden den inriktas mot och vilka resultat den har lett till.

Granskningen visar att statens medel till klimatforskning har ökat kraftigt under senare år men att det är oklart om forskningen stöder klimatmålen så att den på sikt bidrar till minskade utsläpp. En orsak till osäkerheten är att klimatforskningen inte är inriktad mot klimatmålen utan mot andra mål, som exempelvis näringslivets konkurrenskraft. Andra mål än klimatmålen har därmed varit styrande när forskningsinsatser prioriteras. Osäkerheten beror också på att regeringen inte har följt upp vilka resultat forskningen har lett till eller i vilken utsträckning resultaten har kommersialiserats och på så sätt kommit samhället och näringslivet till nytta. Regeringen har inte heller haft en samlad bild av klimatforskningen och har inte konkretiserat inom vilka områden forskningen förväntas bidra.

Följden blir att varken riksdag eller medborgare har insyn i hur mycket staten satsar på klimatforskningen och vilka resultat den hittills har lett till.

– Klimatforskningen är central för att på sikt nå klimatmålen och det är därför viktigt att ta till vara forskningens resultat. Men då bör regeringen konkretisera vad klimatforskningen förväntas bidra med. Klimatforskningen ger bra resultat, men skulle kunna bidra mer till att minska utsläppen, säger riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionen rekommenderar också att regeringen samlat rapporterar hur mycket staten satsar på klimatforskning och även återkommande utvärderar vilka resultat klimatforskningen har lett till.

Bakgrund: Riksrevisionen har granskat de statliga medlen som går till klimatforskning. Klimatforskning är inget klart definierat forskningsfält. Forskningen är tvärvetenskaplig och omfattar främst forskning inom naturvetenskap och teknik, men även samhällsvetenskap och humaniora. Ett tiotal olika myndigheter och departement finansierar svensk klimatforskning. Granskningen ingår i en serie granskningar på temat Hållbar utveckling – klimat.

Rapporttitel: Svensk klimatforskning – vad kostar den och vad har den gett? (RiR 2012:2)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Claes Norgren

Projektledare: Camilla Gjerde, 08-5171 41 49

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

 

Taggar:

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar