Många oklarheter om saneringen av statlig förorenad mark

Staten äger ett stort antal områden med föroreningar eller oexploderad ammunition som kan medföra risk för människor och miljön. Kostnaderna för sanering kommer uppgå till miljardbelopp. Därför behövs kartläggning och kostnadsuppskattningar för att kunna göra rimliga prioriteringar av vilka områden som ska saneras och när.

Riksrevisionen har granskat hanteringen av förorenade områden som staten äger eller som förorenats genom statlig verksamhet. Riksrevisionen har även granskat hanteringen av statens områden där det förekommer oexploderad ammunition. Det finns enligt länsstyrelsernas kartläggning över 80 000 förorenade eller möjligt förorenade områden i Sverige. Staten äger minst 10 000 förorenade områden men de flesta ingår dock inte i länsstyrelsens kartläggning. Sanering av förorenade områden är viktig för att minska risken för negativa effekter på människors hälsa och miljön. Det är också en förutsättning för att kunna exploatera förorenad mark för t.ex. bostadsbyggande. Både riksdagen och regeringen har i olika sammanhang framhållit att saneringstakten bör öka. Med nuvarande takt skulle det dröja över hundra år innan de mest förorenade områdena i Sverige är sanerade.

De myndigheter och statligt ägda bolag som ingår i granskningen har kartlagt förorenade områden i varierande omfattning. De flesta behöver genomföra ytterligare undersökningar för att få en rimlig uppfattning om förekomsten av föroreningar och kostnader för sanering men kostnaderna för staten som helhet kommer att uppgå till miljardbelopp.

– Bristerna i kartläggning och kostnadsskattning försvårar bedömningar av i vilken ordning och takt sanering bör ske för att vara effektiv, säger riksrevisor Margareta Åberg.

En orsak till bristerna är att reglerna avseende myndigheters redovisningar och avsättningar för saneringskostnader i praktiken medför incitament att inte göra kartläggningar och kostnadsuppskattningar. Ju mer kunskap en myndighet har om sina förorenade områden och saneringskostnader, desto tidigare ska den göra avsättning i årsredovisningen och anslagsavräkning för sådana kostnader.

– Det finns därför en risk att de berörda myndigheterna avvaktar med att både inhämta underlag och göra en uppskattning av kostnaderna, säger projektledare Fredrik Engström.

Granskningen visar att det behövs ett helhetsgrepp om statens förorenade områden. De berörda myndigheterna bör utveckla kartläggningen av förorenade områden så att de får bättre underlag för sina riskbedömningar och uppskattningar av kostnader. Regeringen bör utveckla en övergripande vägledning med principer för att kunna bedöma i vilken ordning och takt som förorenade områden bör saneras. Regeringen bör också förtydliga ansvaret för sanering för vissa myndigheter och utveckla rapporteringen till riksdagen.

Rapporten finns att ladda ned från Riksrevisionens webbplats

Taggar:

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera