Regelbörda fortfarande tung för företagen

Regeringen har arbetat i flera år med att förenkla reglerna för företagen. Men en majoritet av företagen tycker inte att regelbördan har lättat, utan snarare blivit tyngre. En granskning från Riksrevisionen visar att regeringens åtgärder inte har satts in där de får störst effekt.

Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att förenkla reglerna för företag under åren 2006–2010. Granskningen visar att regeringen inte har nått målet med arbetet, att åstadkomma en märkbar och positiv förändring i företagens vardag.

73 procent av företagen har inte märkt någon förändring i regelbördan eller anser att reglerna har blivit svårare under de senaste fem åren. Endast 14 procent anser att reglerna har blivit enklare. Företagen tycker att redovisning och bokföring är särskilt betungande, näst mest betungande är skatte- och momsregler.

En orsak till att arbetet med att förenkla reglerna inte har kommit längre är att regeringen har fokuserat för mycket på de administrativa kostnaderna, vilka bara är en del av företagens kostnader för regler. Regeringen har inte fokuserat arbetet mot de regelområden som är mest prioriterade av företagen. Enligt Riksrevisionens bedömning har arbetet inte utformats på ett strategiskt riktigt sätt.

– Åtgärderna för att minska bördan för företagen har inte satts in där de får störst effekt. Regeringen bör nu försöka skapa en helhetsbild och fokusera på de tunga regelområdena i syfte att skapa bättre och effektivare regler, säger riksrevisor Claes Norgren.

Inom skatteområdet, som är centralt för företagen, har de administrativa kostnaderna ökat. Här finns det en konflikt mellan målet om en effektivare skattekontroll som ska minska svartarbete och skattefusk och sänkta administrativa kostnader för företagen. Riksrevisionens granskning visar att effekterna för företag inte är tillräckligt belysta i beslutsunderlagen till nya regler.

Fakta: Regler som påverkar företagen är bland annat bestämmelser kring start av företag, redovisning, bokföring och skatt. Riksrevisionen har gjort en enkätundersökning till 4 000 slumpmässigt utvalda företag med frågor om synen på regelbördan och utvecklingen under de senaste fem åren. I granskningen ingår även en fördjupad analys av fem förslag som lett till ökade regelkostnader på skatteområdet.

Rapporttitel: Regelförenkling för företag – regeringen är fortfarande långt från målet (RiR 2012:6)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Claes Norgren

Projektledare: Anna Hansson, 08-5171 41 71

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

 

 

Taggar:

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar