Riksrevisorernas årliga rapport 2009

Riksrevisorerna presenterar sina viktigaste iakttagelser om hur statlig verksamhet klarar att leva upp till kraven på rättsäkerhet och effektivitet.

Staten utför viktiga uppgifter för medborgarna och har stor betydelse för deras välfärd. Statsbudgeten är följaktligen omfattande och omsluter i dag mer än 1 000 miljarder kronor. När omvärlden förändras blir förutsättningarna för den statliga verksamheten annorlunda. Därmed ställs nya krav på verksamheten. Stabila statsfinanser kräver effektivt ramverk och god tillämpning av det Nuvarande djupa ekonomiska kris visar på behovet av väl fungerande ramverk för budget- och finanspolitiken. Sådana regler infördes efter krisen i början på 1990-talet och har troligen bidragit till att Sverige är lindrigare drabbat än de flesta andra jämförbara länder. Men uppföljningen av överskottsmålet för sparande i offentlig sektor är otydlig, motiveringen till nivån på statsbudgetens utgiftstak är oklar, och på flera områden bestämmer regeringen själv vad den ska redovisa till riksdagen. Regeringen bör förbättra såväl tillämpning av befintliga regler som reglerna i sig. Internationaliseringen kräver att styrningen av staten utvecklas Sverige blir allt mer öppet mot omvärlden och sammanflätat med andra länder. De som bor här rör sig allt mer över nationsgränserna. Regeringen och myndigheterna behöver bättre anpassa sig till denna utveckling. Fortfarande präglas de av ett alltför nationellt perspektiv. Det gäller till exempel möjligheten att få in skatter och återbetalning av lån och felaktigt utbetalda bidrag. Ett annat exempel är genomförandet och tillämpningen av EU-regler. Här finns risk att offentliga insatser motverka varandra och att syftet med reglerna inte uppfylls. Regeringen bör bättre analysera konsekvenserna av EU-regler och Sveriges nationella handlingsutrymme. Fakta: Varje år ska de viktigaste iakttagelserna och slutsatserna från Riksrevisionens granskning lämnas till regeringen och riksdagen i en årlig rapport. Riksrevisorernas årliga rapport 2009 är den sjätte sedan myndigheten bildades den 1 juli 2003. Rapporttitel: Riksrevisorernas årliga rapport 2009 (RiR 2009:8) Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se Riksrevisor: Eva Lindström, 08-517 140 20 Riksrevisor: Karin Lindell, 08-517 144 40 Riksrevisor: Claes Norgren, 08-517 140 30

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar