Satsningar på infrastruktur kan motverka klimatmålen

Riksdagen har som mål att kraftigt minska utsläppen av koldioxid och investeringar i infrastruktur ska bidra till detta. Riksrevisionens granskning visar att regeringens styrning av satsningar på infrastruktur är riskfylld. Det är osäkert om investeringarna bidrar till att klimatmålen uppnås eftersom de koldioxidutsläpp som följer av infrastrukturplanen har underskattats.

Riksrevisionen har granskat hur klimatmålen beaktas vid planeringen av ny infrastruktur.

Riksdagen har sagt att investeringar i infrastruktur ska bidra till att koldioxidutsläppen minskar. Men transportsektorns utsläpp av koldioxid är stora och utgör en växande andel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Planeringen av ny infrastruktur utgår från att vägtrafiken fortsätter att öka. Då ökar även utsläppen av koldioxid, vilket motverkar riksdagens klimatmål.

Riksrevisionens granskning visar att regeringen inte har gjort tydligt hur Trafikverket ska ta hänsyn till klimatmålen i infrastrukturplaneringen. Lönsamheten för många nya investeringar bygger på trafikvolymer som sannolikt är svåra att förena med klimatmålen. Regeringen har inte problematiserat förhållandet mellan lönsamhet, trafikökningar och koldioxidutsläpp. För att kunna fatta välgrundade infrastrukturbeslut är det viktigt att riksdagen får rätt information om vilka effekter infrastruktursatsningarna får på koldioxidutsläppen. Att planera för fortsatta trafikökningar på väg och samtidigt nå klimatmålen innebär att krav ställs på forskningsgenombrott och stora tekniksprång.

– Regeringen bör bli tydligare när det gäller hur planeringen av infrastruktur ska förhålla sig till klimatmålen. Det är idag högst osäkert om den nationella planen leder till minskade koldioxidutsläpp och därmed bidrar till att klimatmålen uppnås, säger riksrevisor Claes Norgren.

Regeringen bör, till exempel i samband med Färdplan 2050, fastställa en ungefärlig bana för hur koldioxidutsläppen ska minska. Trafikverket bör samordna planeringsunderlagen som gäller klimatpåverkan och infrastruktur så att regering och riksdag får en rättvisande bild.

Fakta: Under åren 2010-2021 investeras omkring 480 miljarder kronor i infrastruktur. Det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innefattar ett etappmål till år 2020 och koldioxidutsläppen ska minska kraftigt i riktning mot nettonollutsläpp år 2050.

Rapporttitel: Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen? (RiR 2012:7)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Claes Norgren

Projektledare: Petter Dahlin, 08-5171 43 03

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

 

Taggar:

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar