Sena investeringar påverkar elpriserna

Regeringens styrning av Svenska Kraftnät har varit för passiv. Kapaciteten för överföring av el i Sverige är fortfarande inte tillräcklig och tillståndsprocessen för nätutbyggnad har tagit lång tid, vilket har försenat viktiga investeringar. Elpriserna påverkas av den bristande överföringskapaciteten.

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att överföringen av el ska fungera effektivt. Granskningen visar på brister i statens insatser inom flera områden som har betydelse för överföringen av el.

Riksrevisionen anser att en mer aktiv styrning från regeringen kunde ha lett till att nödvändiga investeringar i överföringskapacitet till södra Sverige kunde kommit igång tidigare. Svenska Kraftnäts investeringsplaner har haft brister och planerna har sällan uppnåtts. Det tar dessutom lång tid att få tillstånd för att bygga ut stamnätet, vilket försenar viktiga investeringar. I kombination med beslutet att indela Sverige i prisområden har detta lett till högre elpriser i delar av landet.

– Både hushåll och näringsliv är beroende av el och det är därför viktigt att elöverföringen fungerar effektivt. Regeringen bör vara mer aktiv i sin styrning av elnätet. Det är väsentligt att följa Svenska Kraftnäts investeringar i stamnätet och se till att de realiseras effektivt, säger riksrevisor Claes Norgren.

Avkastningskravet på statens ägande påverkar elpriserna. Riksrevisionen har i sin granskning inte funnit något underlag för fastställandet av det avkastningskrav som regeringen ställt på Svenska Kraftnät. Energimarknadsinspektionens tillsyn av leveranskvaliteten när det gäller överföring av el har varit reaktiv och inte haft fokus på att nätägarna själva ska vidta förebyggande åtgärder för att höja leverenskvaliteten. Myndigheten bör därför arbeta mer förebyggande och identifiera särskilt utsatta delar i systemet.

Riksdagen har överlag fått bristfällig information om investeringar i stamnätet 1996-2012. Regeringen bör förbättra den information som riksdagen får när det gäller Svenska Kraftnäts investeringar.

Fakta: Riksdagens mål är en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som ger en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Andelen förnybar energi ska öka. För att riksdagens mål ska uppnås är en ökad överföringskapacitet i stamnätet viktigt. Svenska Kraftnät förvaltar stamnätet och Energimarknadsinspektionen hanterar tillståndsprocessen för elnät och utövar tillsyn över kvaliteten i elöverföringen.

Rapporttitel: Staten på elmarknaden – insatser för en fungerande elöverföring (RiR 2013:3)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Claes Norgren

Projektledare: Astrid Hofslagare, 08-5171 44 75

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Taggar:

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar