Staten kan göra mer för att motverka mobbning i skolan

Elever som utsätts för trakasserier i skolan behandlas inte på samma sätt och har inte samma chans till upprättelse som de elever som utsätts för kränkande behandling. Regeringen bör se över systemet så att alla elever behandlas lika.

Riksrevisionen har granskat om statens insatser bidrar till en god och trygg arbetsmiljö utan kränkningar. Ett stort antal elever är utsatta för kränkningar i skolan varje dag och det är ett samhällsproblem som måste motverkas.

En elev som är utsatt för kränkande behandling eller trakasserier kan anmäla detta till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, BEO, eller Diskrimineringsombudsmannen, DO om skolan inte har gjort tillräckligt. Granskningen visar att en elev som har blivit trakasserad enligt diskrimineringslagen inte har samma möjlighet att få upprättelse som en elev som har blivit kränkt enligt skollagen. Att eleverna inte behandlas lika av myndigheterna beror bland annat på att de två lagarna inte stämmer överens med varandra. Till exempel har Skolinspektionen större möjligheter att ställa krav på skolan genom sanktioner så att den utsatta elevens situation förbättras. Dessutom har elever som utsätts för kränkande behandling större chans till ekonomisk ersättning än elever som utsätts för trakasserier.

– En mobbad elev ska få samma hjälp och stöd oavsett om eleven har blivit utsatt för kränkande behandling eller trakasserier. För att hindra att utsatta elever kommer i kläm bör regeringen följa upp hur systemet fungerar och se till att eleverna behandlas lika, säger riksrevisor Jan Landahl.

Granskningen visar också att myndigheternas stöd till huvudmän och skolor behöver riktas till dem som har ett extra stort behov. För de elever som går i skolor där kännedomen om krav och arbetsmetoder för att förebygga kränkningar är låg är det särskilt viktigt att statens insatser når fram. Regeringen bör därför ge Skolverket i uppdrag att rikta stödet till de skolor som behöver det mest.

Fakta: Kränkningar av barns eller elevers värdighet kan förekomma i form av kränkande behandling eller trakasserier, som är en form av diskriminering. Kränkande behandling är enligt skollagen ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som inte har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Det är elevens upplevelse av händelsen som definierar kränkningen. Om kränkningarna har koppling till diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder, definieras det som trakasserier. Mobbning är en form av kränkning som innebär en upprepad negativ handling där någon med avsikt försöker skada eller orsaka någon annan obehag. Begreppet mobbning finns inte i lagstiftningen.

Rapporttitel: Kränkt eller diskriminerad i skolan – är det någon skillnad? (RiR 2013:15)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Jan Landahl

Projektledare: Carita Nyyssölä Linde, 08-5171 42 29

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

Taggar:

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar