Statligt stöd till psykiatrin gav liten effekt

De statliga bidragen för att stärka vården av psykiskt sjuka har endast haft marginell betydelse. Samtidigt finns det brister i läkarutbildningens styrning och organisation som kan förklara den långvariga bristen på psykiatrer. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.

– Den psykiatriska vårdens problem är komplexa och kan därför inte lösas av tillfälliga statsbidrag. I stället bör regeringen omfördela stödet till psykiatrin så det blir mer långsiktigt och strategiskt. Stödet kan till exempel ges i form av forskning och utbildning, säger riksrevisor Claes Norgren. Riksrevisionen har granskat effektiviteten i de statliga bidragen till psykiatrisk vård under perioden 2001–2007, och bakgrunden till bristen på läkare med specialisering i psykiatri. Granskningen visar att bidragens effekter har varit begränsade. Bidragen har motsvarat knappt fyra procent av landstingets egna kostnader för psykiatrisk vård. Större delen av pengarna har betalats villkorslöst i form av tillskott till det generella statsbidraget till landstingen. De särskilda projektpengar som också betalats ut har inte heller medfört några säkra effekter, eftersom en del av projekten sannolikt skulle ha genomförts även utan statsbidrag. Riksrevisionen konstaterar också att det råder stor brist på psykiatrer, psykiatridelen i läkarutbildningen är knapphändig och det har länge utbildats för få läkare i förhållande till behovet. Det nuvarande systemet för att förse landet med psykiatrer fyller inte sin uppgift. Riksrevisionen anser att regeringen bör se över läkarutbildningen för att tydliggöra ansvarsfördelning, dimensionering, styrning och uppföljning. Fakta: Staten har övergripande ansvar för psykiatrisk vård, och ställer krav på hur den ska bedrivas genom lagstiftning, forskning, utbildning och tillsyn. Staten har bidragit med ekonomiskt stöd till psykiatrin vid flera tillfällen under 2000-talet. Landstingen ansvarar för att finansiera och utföra psykiatrisk vård. Kommunerna ansvarar för stöd till personer med psykiska funktionshinder. Rapporttitel: Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet (RiR 2009:10) Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se Riksrevisor: Claes Norgren, 08-517 14o 30 Projektledare: Karin Rudberg, 08-517 141 58

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar