Tillsynen av skolan bör inriktas mer på undervisningen

Skolinspektionens tillsyn av skolan kommer inte åt många av de faktorer som i praktiken påverkar undervisningen och därmed förutsättningarna för elevernas möjligheter att nå förbättrade kunskapsresultat. Skolinspektionen bör utveckla tillsynen så att den får bättre möjligheter att bedöma utbildningens kvalitet.

Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen och kvalitetsgranskningen av grund- och gymnasieskolan. Granskningens övergripande slutsats är att tillsynen kan bidra mer till att ge alla elever goda förutsättningar att få en likvärdig utbildning av god kvalitet.

Skolinspektionen har ett brett och krävande uppdrag. Enligt Riksrevisionens bedömning finns det ett glapp mellan de förväntningar som riksdag, regering och allmänhet har på Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning och vad Skolinspektionen i praktiken har kapacitet att göra. Granskningen visar att tillsynen inte är tillräckligt verksam. Till exempel anger 60 procent av de rektorer som har svarat på Riksrevisionens enkät att de inte anser att Skolinspektionen bedömde hur lärarna genomförde undervisningen när den egna skolan inspekterades. Tillsynen inriktas ofta i praktiken på brister i olika dokument som åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Sådana dokument säger mindre om undervisningens kvalitet men är av betydelse för elevernas rättssäkerhet, och det är därför viktigt att Skolinspektionen kritiserar dokumenten när de inte lever upp till lagkraven.

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar är mer inriktade på undervisningen men omfattar alltför få elevers undervisning – bara 4 procent 2012. Samtidigt visar Riksrevisionens rapport att kvalitetsgranskningarna används av fler skolor än de som har varit föremål för Skolinspektionens kvalitetsgranskning.

– Hög kvalitet i undervisningen är en förutsättning för förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Både regeringen och Skolinspektionen bör därför arbeta för att tillsynen i högre grad inriktas på att bedöma kvaliteten i undervisningen, säger riksrevisor Jan Landahl.

Bakgrund: Utvärderingar visar på sjunkande kunskapsresultat bland eleverna och att den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig. Ett av statens styrmedel för att bidra till en likvärdig utbildning av hög kvalitet är inspektion av skolhuvudmännens verksamhet genom tillsyn och kvalitetsgranskning. Skolinspektionen utövar tillsyn över all skolverksamhet, för att se att den följer författningarna på skolområdet. Skolinspektionens kvalitetsgranskningar bedömer verksamheten mer ingående och utgår från mål och riktlinjer.

Rapporttitel: Statens tillsyn över skolan – bidrar den till förbättrade kunskapsresultat? (RiR 2013:16)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Jan Landahl

Projektledare: Sophie Casson Lindbäck, 08-5171 42 92

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

Taggar:

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar