50 miljoner kr i skatt tillbaka för EU-importerade fordon

50 miljoner kr i skatt tillbaka för EU-importerade fordon Skattemyndigheten (SKM) i Gävle kommer att betala tillbaka försäljningsskatt till drygt 15.000 ägare av i första hand personbilar och motorcyklar. Detta efter en dom i Regeringsrätten. Totalt handlar det om sammanlagt 50 miljoner kronor. Däremot föranleder samma dom inte att SKM behöver betala tillbaka någon skrotningsavgift. Återbetalningen gäller begagnade fordon som har tagits in till Sverige från andra EU-länder efter Sveriges EU-inträde den 1 januari 1995 och fram till idag och där för hög skatt har betalats. Orsaken till återbetalningarna är att försäljningsskatt felaktigt har tagits ut med för högt belopp på begagnade fordon, vilket Regeringsrätten nu har slagit fast i en dom. - SKM gör beräkningen att försäljningsskatt på totalt cirka 50 miljoner kronor kommer att återbetalas, säger skattedirektör Håkan Frank på Särskilda skattekontoret i Ludvika, som handlägger punktskatterna i hela landet. Beskattningsmyndighet för punktskatter är Skattemyndigheten i Gävle. - SKM kommer automatiskt under hösten 2000 att återbetala försäljningsskatt plus ränta till de privatpersoner som har infört ett begagnat fordon från ett annat EU-land till Sverige, säger Håkan Frank. För att på ett enkelt sätt kunna genomföra återbetalningarna till ett stort antal personer kommer värdenedgången på respektive bil att schablonberäknas. Utgångspunkten är att en bils livslängd ligger på 12-15 år med en kraftigare värdenedgång framförallt under de första åren. SKM använder Konsumentverkets värdeminsknings-tabell vid beräkningen av värdenedgången på respektive fordon. Enligt SKM:s bedömning är huvuddelen av de privatimporterade fordonen av nyare årsmodeller. Bakgrunden till Regeringsrättsdomen är ett mål (C-345/93) i EG-domstolen som avgjordes 1993. Det gällde den portugisiska försäljningsskatten på motorfordon. Domstolen kom fram till att EG-rätten inte hindrar ett medlemsland att införa eller behålla försäljningsskatt på motorfordon. För begagnade fordon, med ett ursprung i ett annat EU-land, måste dock hänsyn tas till bilens faktiska värdeminskning. Den värdeminskningen har det inte tagits hänsyn till i Sverige, vilket Regeringsrätten nu funnit felaktigt. Riksskatteverket hade överklagat en tidigare dom från Kammarrätten i Sundsvall i de delar som den domen gällde ett extra belopp på 2 000 kr, som tidigare utgick för fordon hänförliga till miljöklass III samt skrotningsavgiften. När det gäller den del av försäljningsskatten som fortfarande tas ut hade verket inte överklagat. Regeringsrätten fastställde nu kammarrättens dom när det gäller försäljningsskatten. Däremot ändrades domen i den del som handlar om skrotningsavgiften. Regeringsrätten anser nämligen till skillnad mot kammarrätten att någon reduktion inte ska ske i den delen. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Skattedirektör Håkan Frank Direkttel. 0240-871 52 Pressekr. Tommy Karlholm Direkttel. 08-764 84 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT01090/bit0002.pdf

Dokument & länkar